บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี

ดัชนีบทความ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี

ในขั้นตอนการอนุมัติระงับคดี เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจสั่งคดีจะพิจารณาสั่งคดีไปก่อนตามเกณฑ์การสั่งคดี และให้ผู้กระทำผิดวางประกันให้คุ้มค่าปรับและ/หรือชำระค่าอากรหรือวางประกันค่าอากรให้ครบถ้วน และ/หรือยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน แต่คดีจะยังไม่ระงับไปเพราะต้องนำคดีเสนออธิบดี หรือ ผู้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ เพื่ออนุมัติระงับคดีและเมื่อได้อนุมัติระงับคดีแล้วจึงจะถือว่าเป็นอันคุ้มผู้กระทำผิดนั้นไม่สามารถนำความผิดนั้นไปฟ้องคดีได้

สำหรับการสั่งคดีต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบังคับใช้เกณฑ์การสั่งคดีดังนี้

๑ การสั่งคดีต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การสั่งคดี

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖                                     

ข้อ ๑ ๐๓ ๐๓ ๐๒ การใช้เกณฑ์การพิจารณาการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร

 

“การสั่งคดีเพื่อการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องหรือสั่งคดีไปก่อนแล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ให้สั่งคดีโดยนำเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากรในปัจจุบันมาใช้บังคับไม่ว่าความผิดจะเกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบันหรือ ณ เวลาที่คำสั่งอื่นบังคับอยู่ก็ตาม”

 

๒ การสั่งคดีแตกต่างจากเกณฑ์การสั่งคดี

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๑ ๐๓ ๐๓ ๐๔ การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์

ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลสมควรที่จะพิจารณาเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๓ ๐๓ ๐๑ หรือควรผ่อนผันการปรับ นอกจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือควรปรับหนักขึ้นหรือเบาลง เช่น ใช้วิธีการอันแยบยลในการกระทำผิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือในกรณีที่จะดำเนินคดีต่อไป เห็นได้ว่ารูปคดีหรือผลคดีอาจเสี่ยงต่อความเสียหายแก่รัฐหรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐหรือความเหมาะสมในทางการเมือง การปกครอง การศาสนาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ให้เสนออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นรายๆไป