บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร

ดัชนีบทความ
เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร

๑ ลักษณะความผิด 

การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง การนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชำระค่าภาษีอากรหรือชำระในจำ นวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยแต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้บทหนักลงโทษ สำหรับบทโทษผู้กระทำผิดฐานหลีก เลี่ยงภาษีอากรคือ สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๒ องค์ประกอบความผิดต้องมีเจตนาพิเศษ   เจตนาจะฉ้อค่าภาษีด้วย 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา๒๗  ผู้ใด...........เกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร ..........โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ............. 

๓ ได้รับยกเว้นหลัก เจตนา 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบํบที่ ๙) พุทธศักราช๒๔๘๒ 

มาตรา ๑๖”การกระทำที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ให้ถือว่าเป็นความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กระทำมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือหาไม่ 

ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรเป็นความผิดตามมาตรา๒๗ จึงได้รับยกเว้นหลักเจตนา ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่๙) พุทธศักราช๒๔๘๒ด้วย 

๔ เกณฑ์ระงับคตีฐานความผิดหลีเลี่ยงอากร

 

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๑ ๐๓ ๐๓ ๐๑ กำหนด เกณฑ์เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ดังนี้

 

“(๑๐)  ความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร หรือความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรให้ปรับสองเท่าของอากรที่ขาด และให้ชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อ มหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี)

                 การแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ข้อความแห่งเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต การ ปลอมดวงตราลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาดให้ปรับสี่เท่าของอากรที่ขาด และให้ชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

(๑๑)  ความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรในกรณีที่เห็นได้ว่าเป็นการนำของซุกซ่อนมากับของที่สำแดงโดยวิธีการอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบของที่ซุกซ่อนไว้นั้น ให้ปรับสี่เท่าของอากรที่ขาด กับอีกหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) และให้ยกของที่ซุกซ่อนมานั้นให้เป็นของแผ่นดิน”