บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

 

เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

๑ หลักการ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๘ ๐๒  ๐๑

เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้านำเข้า-ส่งออก ประเภทเภสัชเคมี ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย เป็นไปได้ด้วยความรัดกุม สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒ การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๘ ๐๒  ๐๒

หน่วยงานที่ต้องการวิเคราะห์สินค้า ประเภทเภสัชเคมี ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ขณะผ่านพิธีการหรือขณะตรวจปล่อยต้องจัดส่งเอกสารที่กำหนดให้ยื่นเอกสารประกอบใบขนสินค้าให้หน่วยวิเคราะห์สินค้า ดังนี้

(๑)ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Material Safety Data Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะพิจารณา เช่น ส่วน ผสมและปริมาณของส่วนผสมทั้งหมด พร้อมทั้งกรรมวิธีการผลิต(ถ้ามี) และการนำไปใช้ประโยชน์ของสินค้าโดยให้ผู้นำของเข้า ผู้นำของออกหรือผู้รับมอบอำ นาจเป็นผู้ลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว

(๒)ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนำเข้าหรือส่งออกนั้นเป็นของต้องกำกัดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้นำของเข้า- ผู้นำของออกมิได้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบใบขนสิน ค้าหรือเอกสารมีไม่เพียงพอในการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้นำของเข้า- ผู้นำของออก จำนวน ๒ ครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันครั้งละ ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือ หากล่วงเลยกำหนดมิได้รับการติดต่อจากผู้นำของเข้า- ผู้นำของออก เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร