บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

ดัชนีบทความ
ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๐ ๐๒ ใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

                (๑) หลักเกณฑ์การทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

                เมื่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรหรือหน่วยงานศุลกากรที่รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำของเข้าเที่ยวแรก ได้รับคำร้องขออนุญาตจัดทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต ดังนี้

                                (๑.๑) ของที่จะได้รับอนุญาตให้จัดทำพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือต้องเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อ ๒ (ก) ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากว่าในขณะนำเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว (หรือที่จำแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้) ที่นำเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน

                ของตามวรรคแรก จะนำเข้ามาต่างวาระกันก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

                                (๑.๒) ตรวจสอบคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือและสัญญาประกันใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้

                (๒) การพิจารณาอนุญาตให้ทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                                (๒.๑) ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสารประกอบคำขออนุญาตดังนี้

                                                (๒.๑.๑) สัญญาซื้อขายหรือเอกสารการสั่งซื้อของครบชุดสมบูรณ์

                                                (๒.๑.๒) บัญชีราคาสินค้า

                                                (๒.๑.๓) แค็ตตาล๊อก (CATALOGUE) หรือแบบพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) ของของครบชุดสมบูรณ์

                                                (๒.๑.๔) เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนโครงการ หรือแผนการดำเนินงาน การติดตั้ง หรือการประกอบของครบชุดสมบูรณ์

                                                (๒.๑.๕) แบบแจ้งรายละเอียดการนำเข้าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือตามที่กรมศุลกากรกำหนด โดยมีรายละเอียดรายการของที่นำเข้าตามคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ (ช่องที่ ๑) ครบถ้วน

                                (๒.๒) จัดเก็บข้อมูลตามข้อ (๒.๑) เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรขัดข้อง และ / หรือ ผู้นำของเข้าร้องขอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจัดทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือส่งข้อมูลตามข้อ (๒.๑) โดยระบบสรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงานศุลกากรที่ทำการตรวจปล่อย

                                (๒.๓) ตรวจสอบสัญญาประกันพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ และวางประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

                                                (๒.๓.๑) กรณีมูลค่าของนำเข้าครบชุดสมบูรณ์ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทและระยะเวลากรนำเข้าไม่เกิน ๑ ปี ให้วางประกันพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือเป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

                                                (๒.๓.๒) กรณีมูลค่าของนำเข้าครบชุดสมบูรณ์ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทและระยะเวลาการนำเข้าไม่เกิน ๑ปี ให้วางประกันพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                                                (๒.๓.๓) กรณีมูลค่าของนำเข้าครบชุดสมบูรณ์มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไปและระยะเวลาการนำเข้าไม่เกิน ๑ ปี ให้วางประกันพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

                                                (๒.๓.๔) กรณีอื่นนอกจากข้อ (๒.๒.๑) ถึง (๒.๒.๓) ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรเป็นผู้พิจารณากำหนดเงินประกันพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือได้ ทั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

                                (๒.๔) กรณีที่เอกสารในข้อ (๒.๑) ที่เกี่ยวกับของครบชุดสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนขณะยื่นคำขออนุญาต หากพิจารณาแล้วยังจัดเข้าเป็นของครบชุดสมบูรณ์ได้และมีเหตุอันสมควรอนุญาตให้ผู้นำของเข้าทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือได้ ให้บันทึกเหตุผลนั้นในคำขออนุญาตด้วย

                (๓) การตรวจสอบใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

                                (๓.๑) ให้ตรวจสอบการสำแดงใบขนสินค้าและเอกสารประกอบตามประมวลฯ ภาค ๒ หมวด ๑ ที่เกี่ยวข้อง

                                กรณีใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ให้ตรวจสอบการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือเอกสารอื่นที่กำหนดให้ใช้เพื่อการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี สำหรับของครบชุดสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของแต่ละความตกลง โดยให้ยื่นก่อนการสรุปใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ ทั้งนี้ ภายใต้อายุของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือเอกสารอื่นที่กำหนดให้ใช้เพื่อการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี นับแต่นำเข้าของเที่ยวแรกและวางประกันค่าภาษีอากรสำหรับของครบชุดสมบูรณ์ที่ทยอยนำเข้าแต่ละเที่ยวเรือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ให้ส่งเรื่องเสนอสำนักพิกัดอัตราศุลกากรพิจารณา โดยให้ถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ภาค ๔ หมวด ๓ บทที่ ๖ ที่เกี่ยวข้อง

                                (๓.๒) ให้ตรวจสอบการสำแดงใบขนสินค้าเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด ดังนี้

                                                (๓.๒.๑) รายการของนำเข้าที่เป็นของหลายเที่ยวเรือ ได้มีการบันทึกความ ของนำเข้ารายการนี้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้ารวมกับส่วนต่าง ๆที่นำเข้าตามใบขนสินค้าเที่ยวเรืออื่นๆ จะเป็นของครบชุดสมบูรณ์ตามคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ เลขที่ ...(รหัสท่า/ลำดับที่/วัน เดือน ปี)...ไว้ในช่อง REMARK