บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า

 

ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า

๑ การเปิดตรวจของขาเข้า

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๔ การตรวจสอบพิกัด ราคาและของ ก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร

(๔) การเปิดตรวจของ

(๔.๑) การเปิดตรวจให้กระทำต่อหน้าผู้นำของเข้าหรือตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าโดยอาจถ่ายภาพในขณะตรวจสอบของเพื่อประกอบการพิจารณา

(๔.๒) ของตามแต่ละใบขนสินค้า จะมีกี่หีบห่อก็ตาม จะต้องนำมาให้ตรวจปล่อยคราวเดียวกันทั้งหมด จะตรวจปล่อยไปคราวละบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๓ (๒.๓)

(๔.๓) ก่อนเปิดตรวจของ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องหมาย เลขหมาย จำนวน และลักษณะหีบห่อของถูกต้องตรงกับสำแดงไว้ในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๓ (๒.๔)

(๔.๕) ให้เปิดตรวจของตามอัตราการเปิดตรวจโดยให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๘และข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๙

(๔.๖) การตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo)ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๒๐และข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๒๑

(๔.๗) หากจำเป็นต้องชักตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์สินค้า ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค๔ หมวด๙พิธีการศุลกากรว่าด้วยวิเคราะห์สินค้า

๒อัตราเปิดตรวจสินค้า

๒.๑ สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

 ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๘ อัตราเปิดตรวจสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

  ใบขนสินค้าที่ต้องตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรโดยวิธีเปิดตรวจ   ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเป็นผู้เลือกหีบห่อเพื่อเปิดตรวจและให้ปฏิบัติตามอัตรา  เปิดตรวจ ดังนี้

  (๑) ของที่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) ให้เปิดตรวจ ๒๐%ของจำนวน หีบห่อทั้งหมดแต่ไม่เกิน ๕๐ หีบห่อ

 (๒) ของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) แต่มีขนาดหีบห่อได้มาตร  ฐานให้เปิดตรวจ ๒๐%ของจำนวนหีบห่อทั้งหมดแต่ไม่เกิน ๕๐ หีบห่อ

 (๓)ของที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ (๑)และข้อ(๒) รวมทั้งของที่มีบัญชีบรรจุหีบ ห่อ (Packing List)แต่ไม่ระบุรายละเอียดหรือของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List)และมีขนาดหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน ให้เปิดตรวจทั้งหมด

๒.๒ สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๙ อัตราเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของนำเข้า

(๑)การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ให้ปฏิบัติตามประมวลฯข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๕ ว่าด้วยการตรวจสอบของขาเข้าโดยการเอกซเรย์  

(๒)กรณีไม่สามารถตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ ให้ใช้อัตราเปิดตรวจ ๓๐%ของจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด แต่ไม่เกิน๑๐ ตู้ในใบขนสินค้าแต่ละฉบับ

 ๓ กรณีสามารถตรวจปล่อยได้เพียงบางส่วน

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๓ วิธีการตรวจปล่อยของขาเข้าออกไปจากอารักขาศุลกากร

(๒.๓)ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเปิดตรวจของตามอัตราที่กำหนดไว้ในประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๘และข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๙โดยของตามใบขนสินค้าฉบับหนึ่งจะมีจำนวนกี่หีบห่อก็ตาม จะต้องนำมาให้ตรวจปล่อยคราวเดียวกันทั้งหมด จะตรวจปล่อยคราวละบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่

(๒.๓.๑)กรณีที่ผู้นำของเข้าไม่สามารถค้นหาหีบห่อให้ครบถ้วนจริงหรือกรณีที่ใบขนสินค้าฉบับใดมีของเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจปล่อยให้เสร็จในวันเดียวกันได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทำการแทนพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษได้โดยให้บันทึกในเอกสารคำร้องซึ่งมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่โรงพักสินค้า

(๒.๓.๒) กรณีที่มีการกักของไว้บางส่วนเพื่อเป็นประกันค่าอากรหรือค่าปรับ

(๒.๓.๓) กรณีตรวจปล่อยของขนถ่ายข้างลำ (Overside) และผู้นำของเข้ามีความประสงค์ขอให้ตรวจปล่อยบางส่วน (Partly) ตามจำนวนแต่ละเที่ยวเรือหรือแต่ละเที่ยวรถ

(๒.๓.๔) กรณีมีการกักของที่อยู่ในข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ตรวจปล่อย

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๗ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการสั่งการตรวจและ/หรือชื่อผู้ตรวจปล่อย

กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นหรือหากปฏิบัติตามคำสั่งการตรวจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงการสั่งการตรวจและให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย บันทึกเหตุผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

หากผู้ได้รับการกำหนดชื่อให้ตรวจปล่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อผู้ตรวจปล่อยเกินกว่าหนึ่งคนให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยน แปลงหรือเพิ่มเติม