บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ

ดัชนีบทความ
ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๔ การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ  ก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร

                (๑) ใบขนสินค้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของก่อนตรวจปล่อย

                                (๑.๑) ของตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (Profile)

ให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line)

                                (๑.๒) กรณีที่ผู้นำของเข้าระบุความประสงค์ขอพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้า

                                (๑.๓) กรณีผู้นำของเข้ายื่นคำร้อง ขอพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากร

                ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ถูกกำหนดชื่อให้เป็นผู้ตรวจปล่อยสินค้า ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๓ (๒) และตรวจสอบการสำแดงพิกัดอัตราภาษีอากร ราคา และของให้ถูกต้องตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะทำการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรไปได้

                (๒) การตรวจสอบการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากร

                                (๒.๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการสำแดงประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                (๒.๒) หากพบเหตุสงสัยในพิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นำของเข้าสำแดง เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถเรียกเอกสาร เช่น รายละเอียดของสินค้า (Specification) หนังสือรับรอง (Certificate) หนังสือรับรองผลการตรวจสอบ (Certificate of Analysis) แคตตาล็อกของสินค้า (Catalogue) หรือคำชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา โดยอาจทำเป็นหนังสือแจ้งผู้นำของเข้า เพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของ หรือเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาตรวจปล่อยก็ได้

                ใบขนสินค้าขาเข้าที่พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยข้างต้น ให้หลุดพ้นจากเงื่อนไขการประกันเวลาการให้บริการ

                                (๒.๓) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าพิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นำของเข้าสำแดงอาจไม่ถูกต้องและได้แจ้งเหตุแห่งความสงสัยนั้น ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนทราบ หากผู้นำของเข้ายืนยันว่าพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้สำแดงไว้นั้นถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และชักตัวอย่าง หรือถ่ายภาพของ หรือหลักฐานอื่นประกอบเรื่อง ส่งให้คณะทำงานให้คำปรึกษาปัญหาทางศุลกากรของแต่ละสำนักงาน/ด่านศุลกากร ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงาน/นายด่านศุลกากร เป็นผู้พิจารณาการจำแนกพิกัดศุลกากรดังกล่าว

                ให้คณะทำงานให้คำปรึกษาปัญหาทางศุลกากร พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ตัวอย่างของ ภาพถ่าย หากมีความจำเป็น ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจปล่อย หรือผู้นำของเข้าหรือตัวแทน มาชี้แจงข้อมูล เหตุผล และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา

                หากผลการพิจารณาได้ข้อยุติ หรือมติที่ประชุมคณะทำงานเห็นตรงกันในการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรได้ หรือเป็นของที่เคยมีคำวินิจฉัยของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว ให้คณะทำงานดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย และผู้นำของเข้าทราบ

                                (๒.๔) เมื่อคณะทำงานให้คำปรึกษาปัญหาทางศุลกากร แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยแล้ว หากเป็นกรณีต้องส่งเรื่องไปยังสำนักพิกัดอัตราศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยประเมินราคาและค่าภาษีอากรใหม่ ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยให้มีการวางประกันค่าภาษีอากรให้คุ้มค่ากร ก่อนส่งเรื่องไปยังสำนักพิกัดอัตราศุลกากรและให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๗ ๐๒

                                (๒.๕) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าพิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นำของเข้าสำแดงอาจไม่ถูกต้อง และได้แจ้งเหตุแห่งความสงสัยนั้น ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนทราบ หากผู้นำของเข้ายอมรับว่าได้สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้องจริง ให้ปฏิบัติตามประมวล ฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๑๒ การตรวจสอบพบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                (๓) การตรวจสอบการสำแดงราคาศุลกากร

                                (๓.๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค ๒ หมวด ๐๑ บทที่ ๔ และ ๗

                                ในกรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับความจริงหรือความถูกต้องของรายการสินค้าหรือเอกสารที่สำแดง ให้ผู้นำของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารใด ๆ ที่ได้สำแดงต่อหน่วยงานประเมินอากร โดยอาจขอให้ผู้นำของเข้าจัดหาคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นว่าราคาสำแดงไว้นั้นเป็นความจริง เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม หรือในกรณีที่ผู้นำของเข้าเพิกเฉย หากยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจริงหรือความถูกต้องของราคาสำแดง ให้ถือว่าราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านั้นไม่สามารถกำหนดได้โดยวิธีที่ ๑