บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย

 

ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๘ ๐๓ ๐๒ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลวัตถุอันตรายได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและกรมธุรกิจพลังงาน

(๑) ชนิดของวัตถุอันตราย

ชนิดของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘มี ๔ชนิด

(๑.๑)วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

(๑.๒)วัตถุอันตรายชนิดที่๒ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

(๑.๓)วัตถุอันตรายชนิดที่๓ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต

(๑.๔)วัตถุอันตรายชนิดที่๔ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครอง

(๒) หลักเกณฑ์การนำเข้าและส่งออก

ให้ตรวจสอบจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดรายชื่อวัตถุอันตราย การแบ่งชนิดของวัตถุอันตรายและกำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตราย ดังนี้

(๒.๑)วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องยื่นแจ้งการนำเข้าตามแบบที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนำเข้าหรือส่งออกจากอารักขาศุลกากร

(๒.๒)วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ จะต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและยื่นแจ้งการนำเข้าตามแบบที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนดก่อนการนำเข้าหรือส่งออกจากอารักขาศุลกากร

(๒.๓)วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ จะต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย มีใบอนุญาตและต้องยื่นแจ้งการนำเข้าตามแบบที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนดก่อนการนำเข้าหรือส่งออกจากอารักขาศุลกากร

(๒.๔)วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองเว้นแต่บางกรณีอาจได้รับการยกเว้นตามความจำเป็น

(๓)ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

(๓.๑)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า องค์ประกอบทางเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕และตรวจสอบประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

(๓.๒)ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้า ใบขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบแจ้งหรือใบจดแจ้งการนำเข้าจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามพระราช บัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓.๓)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย ให้จัดทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลวัตถุอันตรายนั้น

(๓.๔)บันทึกผลการวิเคราะห์ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป