บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง

ดัชนีบทความ
ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง

๑ ระเบียบปฏิบัติการขนย้ายของไปตรวจปล่อย ณ.ที่ทำการศุลกากรอื่น

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๔ การตรวจสอบพิกัด ราคาและของ ก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร

(๕) การมัดลวด

(๕.๑)กรณีผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าแจ้งขอทำการมัดลวดเพื่อขอขนย้ายของไปตรวจปล่อย ณ ที่ทำการศุลกากรอีกแห่งหนึ่งโดยระบุรหัสสถาน ที่ปลายทางไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าอย่างชัดเจน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อยปลายทาง ในแฟ้มข้อมูลอ้างอิง หากถูกต้องจะออกรหัสสั่งการตรวจ ๗๗ ให้มัดลวด

กรณีผู้นำของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขอทำการมัดลวดแต่ไม่ระบุรหัสสถานที่ปลายทาง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการปรับสถานะของใบขนสินค้าให้เปิดตรวจ ณ ที่ทำการศุลกากรต้นทาง

(๕.๒) ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นคำร้องขอมัดลวดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยระบุที่ทำการศุลกากรปลายทาง จำนวนดวงตราตะกั่ว ตำแหน่งที่มัดลวด ประ เภทรถและหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานีต้นทางพิจาร ณาอนุมัติและออกใบสั่งเก็บเงินค่าดวงตราตะกั่ว เมื่อผู้นำของเข้าได้นำใบเสร็จรับ เงินพร้อมหนังสืออนุมัติยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการมัดลวด ณ สถานีต้นทาง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบจำนวน เครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อให้ตรงตามที่ระบุในข้อมูลใบขนสินค้าหรือกรณีขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้ตรวจสอบหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรงตามที่ระบุในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยไม่ต้องทำการเปิดตรวจของ

(๕.๓)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการมัดลวด ประทับ ตรา กศก.ที่ของหรือยานพาหนะหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ขอขนย้ายไปตรวจปล่อย ณ.ที่ทำการศุลกากรอีกแห่งหนึ่งให้รัดกุม โดยบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Release Remark) ว่า”มัดลวดตีตราตะกั่ว กศก......ควบคุมโดย..........ชำระค่าดวงตราตะกั่วแล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขที่..............” และให้แจ้งข้อมูลของที่มัดลวดดังกล่าวให้ที่ทำการศุลกากรปลายทางทราบ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(๕.๔)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ.ที่ทำการศุลกากรปลายทางบันทึกตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและแจ้งกลับสถานีต้นทางเมื่อได้รับสินค้าโดยพลัน

(๕.๕)ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ว่ามีการบันทึกผลการตรวจปล่อยโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการบันทึกผลการตรวจปล่อยโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทาง หลังจากพ้นระยะเวลาการเดินทางอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้นทางประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางเพื่อสอบถามถึงของดังกล่าว หากพบว่าไม่มีของไปถึงที่ทำการศุลกากรปลายทางในเวลาเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งหน่วยควบคุมทางศุลกากรและสำนักสืบสวนและปราบปรามเร่งตรวจสอบของดังกล่าวโดยพลัน