บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo)

 

ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo)

๑ การตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo)

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๒๐ การตรวจปล่อยสินค้าเทกองในลักษณะ Bulk Cargo โดยวิธีวัดระดับเรือ (Draft Survey)

การตรวจปล่อยสินค้าเทกองในลักษณะ Bulk Cargo โดยวิธีวัดระดับเรือ (Draft Survey) เช่น ถ่านหิน ปูนซีเมนต์เม็ด ปูนซีเมนต์ผง สินแร่ ตะกรันโลหะ ปุ๋ย กากถั่วเหลือง เป็นต้น บรรทุกเรือในลักษณะ Bulk Cargo และไม่มีสินค้าอื่นบรรทุกปะปนมาด้วย ซึ่งผู้นำของเข้าประสงค์จะตรวจปล่อยโดยวิธีวัดระดับเรือ(Draft Survey) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑)ให้ผู้นำของเข้าจัดทำใบขนสินค้าวางประกันเพิ่มเติมตามควรแก่กรณีให้เสร็จสมบูรณ์ยื่นต่อท่าหรือที่ที่นำของเข้า ยกเว้นผู้นำของเข้าระดับบัตรทองหรือตัวแทนออกของรับอนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการนำเข้าซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต้องค้ำประกันด้านปริมาณ

(๒)ให้ถือน้ำหนักของของที่นำเข้าตามตัวเลขสูงสุดจากการเปรียบเทียบระหว่างวิธีคำนวณจากการวัดระดับเรือ(Draft Survey) กับน้ำหนักที่สำแดงตามใบขนสินค้าและ B/Lเป็นเกณฑ์การชำระค่าภาษีอากร ถ้ามีการตรวจพบเกินจากที่สำแดงและเงินประกันไม่คุ้มค่าภาษีอากร ให้ชำระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วนก่อนตรวจปล่อย

(๓)ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยท่าหรือที่ที่นำเข้าควบคุมการขนถ่ายและตรวจปล่อยบางส่วน (Partly) ในแต่ละเรือลำเลียงหรือยานพาหนะบรรทุกที่บรรทุกเสร็จสิ้น

๒ การตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) ที่เป็นสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็น

 ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๒๑ การตรวจปล่อยสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็นที่นำเข้าในลักษณะเป็นของกอง (Bulk Cargo)

การตรวจปล่อยสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็นที่นำเข้าในลักษณะเป็นของกอง (Bulk Cargo) ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ๒ ๐๑ ๑๓ ๒๐ และให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(๑)เมื่อผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอทำการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็นที่นำเข้าทางเรือในลักษณะเป็นของกอง (Bulk Cargo) จะต้องมีใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ร.๖) จากกรมประมงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขนถ่าย

(๒)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายข้างลำจนถึงวันขนถ่ายเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคุมเฝ้านับแต่วันเริ่มขนถ่ายจนถึงวันขนถ่ายเสร็จสิ้นโดยถือเอาวันขนถ่ายเสร็จสิ้น ตามที่แสดงไว้ในเอก สารการตรวจนับ (Tally Sheet)หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการตรวจนับของเป็นข้อมูลขนถ่ายเสร็จสิ้น

(๓)ให้ผู้นำของเข้ารับรองตนเองโดยการตรวจนับคัดแยกประเภท ชนิด ปริ มาณและน้ำหนักของสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็นให้ตรงตามความเป็นจริง หลังจากนั้นให้ผู้นำของเข้ายื่นแบบฟอร์มแจ้งชนิด ปริมาณและน้ำหนักของสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็น พร้อมแนบใบอนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ร.๗) จากกรมประมงให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยสินค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้กำหนดเวลาไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันขนถ่ายเสร็จสิ้น

กรณีที่มีเหตุไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกระบวนการนำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าวให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอขยายเวลาพร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อหน่วยงานตรวจปล่อยและให้หัวหน้างานศุลกากรตรวจปล่อยพิจารณาขยายเวลาได้เฉพาะราย ทั้งนี้ให้พิจารณาขยายได้เท่าที่มีเหตุจำ เป็นจริงๆ

(๔)เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ(๓)แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ตรงตามข้อมูลของ ชนิด ปริมาณและน้ำหนักของสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็นที่ปรากฏข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าหรือที่ผู้นำของเข้าได้แจ้งตามข้อ(๓) ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาตามข้อ(๓)

กรณีการบันทึกข้อมูลการตรวจปล่อยในส่วนที่เกี่ยวกับชนิด ปริมาณและน้ำหนักของสัตว์น้ำแช่แข็งและสัตว์น้ำแช่เย็น เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเสนอผู้มีอำนาจในการเพิ่มเติมข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลของที่นำเข้าจริงต่อไป