บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่

 

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ สำหรับสุรา ยาเส้น ยาและไพ่ที่นำเข้าพ.ศ.  ๒๕๓๔

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๖ ๐๖ ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ สำหรับสุรา ยาเส้น ยาและไพ่ที่นำเข้าพ.ศ.  ๒๕๓๔

       เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่เป็นไปโดยสะดวกแก่ผู้นำเข้าและกรมศุลกากรและสอดคล้อง กับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสุราค่าแสตมป์ยาสูบและค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ สำหรับสุรา ยาเส้น  ยาสูบและไพ่ ที่นำเข้า พ.ศ. ๒๔๓๔”

                ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๕ เป็นต้นไป

                ข้อ ๓ การจัดเก็บภาษีสุราที่นำเข้า

                                ๓.๑ การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้ายื่นคำขออนุญาตนำเข้า ตามแบบ ส.๒/๗๔ พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

                                ๓.๒ ให้กองการสุราตรวจสอบรายการสุราที่ขอนำเข้า และออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจดข้อความกำกับรายการสุราที่ขอนำเข้าไว้ทุกรายการว่าเป็นสุราแช่หรือสุรากลั่น แล้วมอบใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขอนำเข้า

                                ๓.๓ เมื่อสุราได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้นำของเข้าแนบต้นฉบับใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรไปพร้อมกับใบขนสินค้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรจะได้ใช้รายการสุราในใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรตรวจสอบคำนวณภาษีสุราต่อไป

                                ๓.๔ เมื่อผู้นำของเข้าได้ชำระภาษีสุรา ณ กรมศุลกากร ด่านศุลกากรหรือที่ซึ่งกรมศุลกากรกำหนดให้มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าแล้วให้ผู้นำของเข้ายื่นแบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามแบบ ส.๒/๘๕ ต่อเจ้าพนังงานสรรพสามิต ณ กองการสุราหรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดท้องที่ที่มีการนำสุราเข้าพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้

                                ๓.๔.๑ สำเนาใบอนุญาตให้นำสุราเข้า

                                ๓.๔.๒ สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า

                                ๓.๔.๓ ใบเสร็จรับเงินภาษีสุราของกรมศุลกากรพร้อมสำเนา

                                ๓.๔.๔ ใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ๑๙๕) พร้อมสำเนา

                                ๓.๕ ให้กองการสุรา หรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นเจ้าของเรื่องในการปิดแสตมป์สุราที่นำเข้าในความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิตต่อไป

                ข้อ ๔ สำหรับยาเส้นและยาสูบที่นำเข้า

                                ๔.๑ ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเลตที่ผลิตในต่างประเทศ

                              ๔.๑.๑ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนำเข้านำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเลตเข้ามาในราชอาณาจักรถึงด่านศุลกากรแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้ายื่นชำระค่าแสตมป์ยาสูบพร้อมกับชำระอากรขาเข้าของศุลกากร ณ กรมศุลกากร

                                                ๔.๑.๒ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าได้ชำระค่าแสตมป์ยาสูบและอากรขาเข้าแนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งกำหนดการต่อกรมสรรพสามิตเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเลตที่ผลิตในต่างประเทศเพื่อตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

                                ๔.๒ ยาสูบชนิดยาเส้นหรือยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเลตที่ผลิตในต่างประเทศ

                                                ๔.๒.๑ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนำเข้านำยาเส้นหรือยาสูบนอกจากยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาเลตที่ผลิตในต่างประเทศถึงด่านศุลกากรแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าชำระค่าแสตมป์ยาสูบพร้อมกับการชำระอากรขาเข้า ณ กรมศุลกากร

                     ๔.๒.๒ เมื่อได้รับอนุญาตนำเข้า ชำระค่าแสตมป์ยาสูบและอากรขาเข้าเรียบร้อยแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินค่าแสตมป์ยาสูบและอากรขาเข้าไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเพื่อขอรับแสตมป์ยาสูบไปทำการปิดภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อไป

                ข้อ ๕ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่

                                ๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมทั้งวางเงินประกันหรือหลักประกันเท่าที่จะเสียเป็นค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ตามจำนวนไพ่ที่จะนำเข้า โดยให้แนบสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และใบกำกับสินค้า (INVOICE) จำนวน ๑ ชุด

                                ๕.๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำใบอนุญาตไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมทั้งชำระอากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่

                                ๕.๓ ให้นำไพ่ที่ชำระอากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่แล้วไปประทับตรา ณ โรงไพ่กรมสรรพสามิต ภายใน ๗วัน นับแต่วันที่ได้รับไพ่จากเจ้าหน้าที่ศุลกากร

                ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงหลักฐานการชำระอากรศุลกากร และค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อของรับเงินประกันหรือหลักประกันคืน