บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

อายุความการขอคืนอากร

 

อายุความการขอคืนอากร

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

๑ อายุความการขอคืนอากรทั่วไป

ข้อ ๔ ๐๒ ๐๑ ๐๒ อายุความในการขอคืนอากรทั่วไป

การขอคืนอากรทั่วไป มีอายุความดังต่อไปนี้

(๑)กรณีการขอคืนอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง ต้องการขอคืนอากรภายใน ๒ ปี นับจากวันนำของเข้าหรือส่งของออก ตามมาตรา๑๐ วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

(๒) กรณีการขอคืนอากรสำหรับของส่งกลับ (Re-export) ต้องขอคืนเงินอา กรภายใน ๖ เดือนนับจากวันส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร (ส่งกลับ) ตามมาตรา ๑๙แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

(๓) กรณีการขอคืนอากรเพราะเหตุเป็นลาภมิควรได้ หรือกรณีการชำระค่าภาษีอากรโดยไม่มีเหตุต้องชำระ ต้องขอคืนเงินที่ชำระไว้ตามอายุความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๔) การขอคืนอากรสินค้าส่งออก กรณีที่มิได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ขอคืนเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกใบขนสินค้าให้ตามมาตรา๑๐ ตรีแห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

๒ อายุความการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ

ข้อ ๕ ๐๑ ๐๕ ๐๑ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ทวิ

(๑)การยื่นคำร้องเพื่อขอคืนอากร

ผู้นำของเข้าที่ประสงค์จะขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ทวิ ต้องนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุด้วยวัตถุดิบที่นำเข้าและส่งออกไปภายใน ๑ปีนับแต่วันนำเข้ามาและต้องยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา ๑๙ทวิและหนังสือค้ำประ กันตามมาตรา๑๙ตรี (กศก ๑๑๑) ตามแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ ต่อหน่วยงานพิ จารณาคืนอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันส่งของนั้นออกไป

กรณีที่ไม่สามารถขอคืนอากรภายใน ๖ เดือนนับแต่วันส่งของออก ผู้นำของเข้าต้องยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลต่อหน่วยงานพิจารณาคืนอากร เพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีไป ทั้งนี้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะพิจารณาขยายเวลาขอคืนอากรออกไปตามที่เห็นสมควร

(๒).................

: กรมศุลกากร

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระ ทำเพื่อชำระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎ หมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจำ ต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่ง การรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้น ท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วย

 

บทบัญญัติอันนี้ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มา เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย