บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

หลักทั่วไปการขอคืนอากร

 

หลักทั่วไปการขอคืนอากร

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๒ ๐๑ ๐๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากร

(๑)การขอคืนอากร มี ๒ กรณี คือ

(๑.๑) การขอคืนเงินอากรทั่วไป ได้แก่ การขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙หรือการขอคืนเงินอากรอื่นใดที่ไม่ใช่การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินอากรที่หน่วยงานคืนอากรของหน่วยงานศุลกากรที่นำเข้า

(๑.๒) การขอคืนเงินอากรตามมาตรา ๑๙ทวิ ผู้ขอคืนเงินอากรจะยื่นคำร้องที่ส่วนคืนอากรและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลฯ ภาค๕ หมวด ๑

(๒) การคืนอากรทั่วไปมีในกรณีต่างๆ

(๒.๑) ขอคืนเนื่องจากชำระเงินค่าภาษีอากรในราคาที่สูงกว่าบัญชีราคาสินค้าและได้สงวนสิทธิขอคืนเงินอากรไว้ก่อนการรับมอบของไปจากอารักขาศุลกากรหรือส่งของออก

(๒.๒) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรที่ชำระไว้เกิน เนื่องจากชำระอากรในพิกัดอัตราสูงและได้สงวนสิทธิขอคืนเงินอากรไว้ก่อนการรับมอบของไปจากอารักขาศุลกากรหรือส่งของออก

(๒.๓) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรไว้เกิน เนื่องจากผู้นำของเข้าอุทธรณ์การประเมินและผลการอุทธรณ์ทำให้ได้รับการคืนอากร

(๒.๔) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรเนื่องจากของนำเข้าไม่ครบ (Short landหรือShort packing)

(๒.๕) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของแตกหักเสียหายหรือสูญหายที่กรมศุลกากรงดเว้นการเรียกเก็บอากรตามมาตรา ๙๕แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

(๒.๖) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีตรวจพบการสำแดงพิกัดผิดและอัตราอากรต่ำกว่าที่สำแดง

(๒.๗) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีตรวจพบชนิดหรือคุณภาพสินค้าด้อยกว่าสภาพที่สำแดงในใบขนสินค้า

(๒.๘) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีคำนวณอากรผิดตามมาตรา ๑๐วรรคสี่

(๒.๙) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีสำแดงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาและอัตราอากรผิด เป็นเหตุให้ชำระอากรไว้เกิน

(๒.๑๐) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ผู้นำของเข้าได้ชำระอากรไว้ในอัตราที่ยังไม่ได้ลด

(๒.๑๑) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรเพราะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

(๒.๑๒) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของนำเข้าผิดท่า

(๒.๑๓) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามความตกลงพันธะกรณีระหว่างประเทศ

(๒.๑๔) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของไม่ได้ส่งออกหรือส่งออกไม่ครบ

(๒.๑๕) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรที่ผลักเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

(๒.๑๖) ขอคืนเงินค่าภาษีอากรในกรณีอื่น

: กรมศุลกากร

หมายเหตุ

การขอคืนเงินอากร ผู้ขอคืนเงินอากรต้องยื่นแบบขอคืนเงินอากร ตามแบบ กศก. ๑๐๗และแบบ กศก. ๑๐๗ก ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมต้นฉบับใบเสร็จ รับเงินและเอกสารประกอบ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด