บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ

1. ความสัมพันธ์ของผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกกับตัวแทนออกของ (ต้องมีการว่าจ้างระหว่างผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกกับตัวแทนออกของ) หากไม่ถูกต้อง Error Message

1.1  กรณีระบบแจ้ง Error Message ว่า ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก ไม่ได้ว่าจ้างตัวแทนออกของ

ให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 7 ) แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเพิ่มเติม ตัวแทนออกของ โดยแนบแบบบัญชีรายชื่อ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนาจ (อยู่ในแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 5) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของตัวแทนออกของที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา)

1.2  กรณีระบบแจ้ง Error Message ว่า ตัวแทนออกของไม่ได้รับจ้างจากผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก

ให้ตัวแทนออกของ ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 7 ) แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเพิ่มเติม ผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก โดยแนบแบบคำร้องบัญชีรายชื่อ ผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออกผู้มอบอำนาจในการผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร (อยู่ในแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 2 หรือ 2-2  หน้า 5) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออกเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญคนต่างด้าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา)

2. ความสัมพันธ์ของผู้มีอำนาจกระทำการ(ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ)  กับผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ

กรณีระบบแจ้ง Error Message ว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของ

ให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของ ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 7 )  แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเพิ่มเติม ผู้มีอำนาจกระทำการในนามของข้าพเจ้า โดยแนบแบบคำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (กรณีเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกอยู่ในแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 3  กรณีเป็นตัวแทนออกของอยู่ในแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 3) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญคนต่างด้าวที่รับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของหรือผู้จัดการและของผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 30 บาท