บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing

 

การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๑๑ การตรวจพบของขาดแตกหักหรือเสียหาย

            ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ทวิประกอบด้วยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช๒๔๖๙ กำหนดให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรขาเข้าเกิดขึ้นแต่ในเวลาที่นำของเข้าคือเวลาที่เรือซึ่งนำของเช่นนั้นเข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง ฉะนั้นถ้าของแตกหักหรือเสียหายจนใช้ไม่ได้หรือขาดหายด้วยประการใดๆ ภายหลังเวลานำเข้าสำเร็จก็ต้องเสียอากรขาเข้าจนครบถ้วน

            ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ตรวจปล่อยทำการประเมินราคาและค่าภาษีอากรใหม่ (Reassessment) เพื่อให้ผู้นำของเข้าไปยื่นขอคืนค่าอากรต่อไปในภายหลัง ในกรณีดังต่อไปนี้

            (๑) กรณีของขาดแตกหักเสียหายหรือสูญหาย

            กรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้นำของเข้าหรือตัวแทนว่าของขาดจากที่สำแดงรายการในใบขนสินค้าหรือตรวจพบของแตกหักเสียหายหรือสูญหายและผู้นำของเข้าหรือตัวแทนประสงค์จะขอคืนเงินอากรหรือลดหย่อนเงินอากรให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทำการแทนทราบและให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบของจริงกับ Survey Note ซึ่งรายการจะต้องตรงกับ Damage Cargo List ในกรณีหีบห่อขาดหายไปจะต้องตรวจดูจาก Tally Sheet ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าของดังกล่าวอยู่ในหลักการที่จะไม่เก็บอากรให้บันทึกรายการรับรองการตรวจพบไว้ในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยละเอียดและชัดเจนว่า “ ตาม Packing List หรือ Invoice หีบห่อหมายเลขสำแดง...(ชนิดของและจำนวน).....ตรวจพบของจริง....เท่านั้นได้ตรวจสอบ Damage Cargo List และ Survey Note เลขที่....ลงวันที่...แล้วหีบห่อชำรุด.... (อธิบายลักษณะหีบห่อของจริงที่ตรวจพบว่เป็นเช่นไร เช่นกล่องทะลุหีบห่อแตกขาดเป็นต้น)...และได้ตรวจสอบกับ Tally Sheet ของตัวแทนเรือแล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าของแตกหักเสียหายหรือสูญหายภายหลังการนำเข้าเห็นควรไม่เก็บอากร “

            (๒) กรณีของ Short Pacing

กรณีพบว่าหีบห่อของใดมีสภาพหีบห่อภายนอกเรียบร้อยไม่มีร่องรอยว่าได้ผ่านการเปิดมาก่อนแต่เมื่อเปิดตรวจดูของภายในหีบห่อแล้วพบว่าของภายในหีบห่อมีจำนวนน้อยกว่าที่สำแดงในใบขนสินค้า ของที่ไม่พบเป็นของ Short Pacing เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยจะต้องบันทึกสภาพหีบห่อก่อนเปิดตรวจ ลักษณะการบรรจุภายในหีบห่อ

(๒.๑)หากภายในหีบห่อไม่มีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีกให้บันทึกว่า”ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย เปิดตรวจพบ.....เท่านั้น น้ำหนัก......ก.ก ภายในหีบห่อไม่มีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีก ของที่ไม่พบเป็นของ Short Pacing

(๒.๒)หากภายในหีบห่อมีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีก แต่ได้บรรจุกล่องเปล่า เศษกระดาษหรืออื่นๆมาแทนให้บันทึกว่า”ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย เปิดตรวจพบ.....เท่านั้น น้ำหนัก......ก.ก ที่ว่างภายในหีบห่อได้บรรจุกล่องเปล่า เศษกระดาษหรืออื่นๆมาแทน ของที่ไม่พบเป็นของ Short Pacing

(๒.๓)หากภายในหีบห่อมีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีกแต่ไม่ได้บรรจุสิ่งใดมาแทนให้บันทึกว่า”ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย เปิดตรวจพบ.....เท่านั้น น้ำหนัก......ก.ก ภายในมีที่ว่างแต่ไม่ได้บรรจุสิ่งใดมาแทน ของที่ไม่พบเป็นของ Short Pacing