บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร

 

การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร

ความเห็นอัยการสูงสุดที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่องการนับระยะเวลาตามกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร

ข้อเท็จจริงและปัญหา

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙, พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๔๘๐,พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๔๘๒,พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ กฎกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฑ.ศ.๒๕๓๐ บัญญัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาไว้ โดยใช้คำว่า “นับแต่”“นับตั้งแต่”หรือ”นับจาก”แล้วแต่กรณี กรมศุลกากรมีปัญหาว่าจะถือเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดวิธีการนับเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑ หรือต้องนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ จึงขอหารือว่าวิธีการกำหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายดังกล่าว จะนับระยะเวลาอย่างไร

ความเห็นอัยการสูงสุด

กำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรดังกล่าวบัญญัติไว้เป็นการกำหนดระยะเวลาเป็น วัน สัปดาห์ เดือนหรือปี จึงต้องเป็นไปตามหลักทั่วไป คือมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำงานกันตามประเพณี ส่วนการที่กฎหมายใช้ถ้อย คำว่า“นับแต่” “นับตั้งแต่”หรือ”นับจาก”แล้วแต่กรณีเป็นการบัญญัติวิธีการนับระยะ เวลาตามหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ มิใช่เป็นการบัญญัติให้มีวิธีการนับระยะ เวลาเป็นอย่างอื่นแล้ว จำต้องบัญญัติวิธีการนับระยะ เวลาให้ชัดแจ้ง ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายบางฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑ เป็นต้น

หมายเหตุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๑  การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๙๓/๓  ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้น 

ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่ม ต้นทำการงานกันตามประเพณี 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๑  ในการคำนวณระยะเวลาจำคุก ให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง 

ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน ถ้ากำหนดเป็นปี ให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ 

เมื่อผู้ต้องคำพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด