บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก

 

ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๒ ๐๑ ข้อบังคับว่าด้วย ของที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

            (๑) เกี่ยวกับเงินตรา (เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย : เงินบาท)

                        (๑.๑) การติดตัวเข้ามา

                        ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะนำเงินตราไทยมากับตนได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า

                        (๑.๒) การนำติดตัวออกไป

                        ผู้เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณะรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย นำเงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ติดตัวไปมีมูลค่ารวมกันเกิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ แต่หากไปยังประเทศอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้นำติดตัวไปได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

                        ให้พนักงานศุลกากรที่ด่านศุลกากร ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกประเทศ รับแบบสำแดงเงินตราตามแบบแนบท้ายประกาศเจ้าพนักงานคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องกำหนดวงเงินตราที่ผู้ส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศต้องสำแดงรายการเงินตรา ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จากบุคคลซึ่งนำเงินตราออกนอกประเทศ และตรวจสอบข้อความในแบบสำแดงเงินตราให้ครบถ้วน แล้วจึงตรวจนับจำนวนเงินตราต่อหน้าผู้สำแดง เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามที่สำแดงไว้ ให้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา ชื่อ ตำแหน่ง และเลขรหัสบุคลกร ด้านมุมบนซ้ายของแบบสำแดงเงินตรา และออกหลักฐานการรับแบบสำแดงเงินตรา (สำเนาแบบสำแดงเงินตรา) ให้กับผู้สำแดง

                        ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้รับสำแดงในระบบการสำแดงเงินตราทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ได้รับแบบสำแดงเงินตรา

                        ให้สำนักงานหรือด่านศุลกากร รวบรวมและเก็บรักษาแบบสำแดงเงินตราที่ได้รับสำแดงไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                        ให้สำนักสืบสวนและปราบปราม จัดทำรายงานการรับสำแดงเงินตรารายงานให้กระทรวงการคลังทราบ

                        ในกรณีที่มีการจับกุมในฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องการสำแดงเงินตรา ให้สำนักสืบสวนและปราบปรามรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาส

            (๒) เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

                        การนำออกไปหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเงินตราต่างประเทศ สามารถนำออกไปหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยไม่จำกัดจำนวน

                        กรณีส่งออกไปหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์มีจำนวนรวมกันเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า ผู้นำออกหรือผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง  ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๐) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ คือ จะต้องนำมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรหรือที่ที่ส่งออกหรือนำเข้าตามแบบที่กำหนด