บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์

 

พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๒ ๐๕ ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้า ส่งออกและนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์

“(๑) ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโรคซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ป่า

                        (๑.๑) การกำหนดท่าเข้าและท่าออก

                        การนำเข้าหรือส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ป่า ต้องผ่านการตรวจโรคระบาดสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ถ้ากระทำ ณ ท่าเข้าหรือท่าออกต้องมีใบอนุญาตจากสัตว์แพทย์ประจำท่านั้นแสดงประกอบการขอปฏิบัติพิธีการและถ้ากระทำ ณ ทางอื่น ซึ่งมิใช่ท่าเข้าหรือท่าออกก็ต้องมีใบอนุญาตของสัตว์แพทย์ประจำท้องที่นั้นมาแสดงประกอบการพิจารณาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า ณ ที่นั้น ๆ จะเป็นเขตปลอดโรคระบาดหรือไม่ก็ตาม

                        (๑.๒) การนำเข้า

                        (๑.๒.๑) พิธีการนำเข้า

                        สัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าโดยยานพาหนะใด ๆ จะนำลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตว์แพทย์ประจำท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจำท้องที่นั้น แล้วแต่กรณี ได้ตรวจอนุญาตแล้วสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามา ต้องนำไปยังที่พักสัตว์หรือซากสัตว์หรือที่ที่สัตว์แพทย์กำหนดให้ และตลอดเวลาที่ยังอยู่ระหว่างการกักตรวจของสัตว์แพทย์ และอารักขาของศุลกากร เจ้าของต้องรับผิดชอบดูแลและออกค่าใช้จ่ายเอง

                        (๑.๒.๒) การตรวจปล่อยสัตว์และซากสัตว์

                        การตรวจปล่อยสัตว์และซากสัตว์ที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตามข้อ(๑.๒) ให้ปฏิบัติดังนี้

                        ๑) ถ้ามีผู้นำสัตว์และซากสัตว์เข้ามาให้หน่วยงานตรวจปล่อยตรวจสอบสัตว์ หรือซากสัตว์ที่นำเข้าให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าและใบอนุญาตให้นำเข้า (แบบ ร.๗)

                        กรณีที่สัตว์แพทย์ประจำท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจำท้องที่แล้วแต่กรณีออกใบแจ้งอนุมัติ (แบบ ร.๖) ให้ผู้นำของเข้าถือมาแสดงและจะขอปฏิบัติพิธีการเสียอากรก่อนได้ แต่จะตรวจปล่อยไม่ได้จนกว่าสัตว์แพทย์จะตรวจเห็นว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นปลอดภัยจากโรคระบาด และอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ออกใบอนุญาตให้นำเข้า (แบบ ร.๗) ยืนยันการแจ้งอนุมัติ จึงจะตรวจปล่อยได้

                        ๒) ถ้ากรมปศุสัตว์สั่งให้ทำลาย หรือให้ส่งกลับซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาเพราะไม่ปลอดภัยจากโรคระบาดและเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

                   (๑.๓) การส่งออก

            การส่งสัตว์หรือซากสัตว์นออกนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาต (แบบ ร.๙)

                        (๑.๓.๑) สัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายนอกจากจะต้องมีใบอนุญาต (แบบ ร.๙) แล้วจะต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์ของตนกำกับสัตว์นั้นทุกตัวด้วย สัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายนั้นได้แก่สัตว์พาหนะ คือ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ และลา ดังต่อไปนี้

                        ๑)  ช้างมีอายุย่างเข้าปีที่แปด

                        ๒) สัตว์อื่น นอกจากโคตัวเมีย มีอายุย่างเข้าปีที่หก

                        ๓) สัตว์ที่ได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว

                        ๔) สัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่สี่ เมื่อจะนำออกนอกราชอาณาจักร

                        ๕) โคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่หก เมื่อจะทำการโอนกรรมสิทธิ์เว้นแต่ในกรณีรับมรดกสัตว์ที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักรตามข้อ (๔) นั้น ถ้ามีอายุย่างเข้าปีที่ ๔ แล้วไม่ว่าสัตว์ใดส่งออกได้ทั้งสิ้น โดยให้ขอจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณเสียก่อนที่จะส่งออก

                        (๑.๓.๒) ตั๋วรูปพรรณนั้นนายทะเบียนสัตว์พาหนะต้องสลักหลังว่า จำหน่ายออกนอกราชอาณาจักรแล้วเมื่อได้ตรวจบรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อส่งออกเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะครบตามจำนวนในใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม ให้หน่วยงานรับบรรทุกสลักรายการรับรองจำนวนที่ส่งออกไปจริง และจำนวนที่ยังตกค้างว่าส่งออกเท่าใดในเที่ยวใดเหลือเท่าใด แล้วลงลายมือชื่อร่วมกับสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมการบรรทุกไว้ในตอนล่างของใบอนุญาต ๓ ฉบับ โดยมอบให้สัตว์แพทย์ผู้ควบคุมการบรรทุกเซ็นรับไป อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

                        (๑.๓.๓) ตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ส่งออกไปเรียบร้อยแล้วให้ยึดเอาไว้และส่งไปเก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน

                        (๑๓.๔) ถ้าผู้ส่งของออกประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่เหลือนั้นออกอีก สัตว์แพทย์ประจำท่าออกหรือสัตว์แพทย์ประจำท้องที่นั้นจะได้ใช้คู่ฉีกตอนล่างของใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรและสัตว์แพทย์รับรองดังกล่าวในวรรคก่อนเป็นใบแทนใบอนุญาตยืนยันมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ให้ถือการยืนยันนี้เป็นใบอนุญาตให้ส่งสัตว์ที่เหลือนั้นออกได้ มิฉะนั้นใบอนุญาตให้ส่งออกนั้นจะใช้ส่งออกอีกไม่ได้ใบอนุญาตให้ส่งออกใบแทน ตั๋วรูปพรรณ และใบขนสินค้า

            (๑.๔) การนำผ่าน

            การนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชาอาณาจักร ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับข้อ (๑.๒) แต่ใช้ใบอนุญาตให้นำผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๘)

            (๑.๕) กรณีที่ยกเว้น

            สัตว์ของกระทรวงกลาโหม หรือส่วนราชการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่อยู่ในข่ายแห่งบังคับนี้ แต่ต้องมีหนังสือรับรองกระทรวงหรือหน่วยงานราชการนั้น ๆ มายังกรมศุลกากร