บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ดัชนีบทความ
บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า

ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ตามหนังสือที่ ก.ค. 0706/6275 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 25

1 ข้อเท็จจริง

บริษัท C จำกัด เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ให้บริการรับฝากสินค้า รวมถึงการให้บริการขนถ่ายสินค้า การแบ่งและบรรจุหีบห่อรวมทั้งให้บริการอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการรับฝากสินค้า โดยเรียกเก็บจากลูกค้าตามระยะเวลาที่นำวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามาฝากและบริการอื่นๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิตเพื่อส่งออกทั้งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ผู้นำเข้าเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

( 1) ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการติดต่อและมีคำสั่งให้ผู้ขายต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ส่งวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามาเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อรอการส่งมอบ เอกสารที่เป็น Commercial Invoice ทั้งหมดระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า เช่น ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) ใบขนสินค้าเพื่อนำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน ใบกำกับสินค้า (ไม่ระบุรายละเอียดและเงื่อน ไขการจ่ายเงิน แต่แสดงมูลค่าของวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้สำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรเท่านั้น) การนำวัตถุดิบหรือสินค้าเข้าจัดเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน จะไม่มีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมศุลกากรแต่อย่างใด
             

(2) ต่อมาเมื่อลูกค้าต้องการวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต จะดำเนิน การสั่งซื้อกับผู้ขายในต่างประเทศ โดยลูกค้าจะจัดทำเอกสาร Purchase order ไปยังผู้ขายในต่างประเทศและผู้ขายในต่างประเทศจะออกใบกำกับสินค้าเพื่อขายวัตถุ ดิบ หรือสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งใบกำกับสินค้าจะระบุชื่อลูกค้า ประเภท จำนวน ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน ขณะเดียวกันผู้ขายในต่างประเทศจะทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการปล่อยวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้กับลูกค้าตามแบบฟอร์มที่กรมศุลกากรกำหนด หลังจากนั้นลูกค้าจะนำใบกำกับสินค้าและแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุดิบหรือสินค้าไปดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่กรณีลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สินค้านำเข้าบางประเภทไม่มีการชำระภาษีมูลค่า เพิ่มเนื่องจากผู้ซื้อได้วางประกัน หลักประกัน หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษี หรือเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร