บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด

 

ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๐๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ตรวจพบความผิดหรือที่มีการจับกุมและของยังไม่ได้ตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร

(๑)เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและของยังไม่ได้ตรวจปล่อยพ้นจากอารักขาศุลกากร ให้หน่วยงานที่ตรวจพบความผิดดังกล่าวส่งเรื่องที่ตรวจพบความผิดไปให้หน่วยบริการศุลกากรทำการประเมินราคาและอากรที่ตรวจพบความผิด และบันทึกสถานะใบขนถูกจับกุมพร้อมจัดทำหนังสือระบุรายละเอียดแบบตาราง ๓ ถึงหน่วยงานด้านคดีเพื่อพิจารณาความผิด

เมื่อดำเนินการด้านคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยงานด้านคดีส่งเรื่องกลับให้หน่วยบริการศุลกากรทำการประเมินราคาใหม่ (Reassessment) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อเรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดและค่าปรับให้ครบถ้วนก่อนตรวจปล่อยของต่อไป หากผู้นำของเข้าไม่ยินยอมชำระค่าภาษีอากรที่ขาดและค่าปรับ(หากมี) ให้แจ้งหน่วยงานด้านคดีส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ในกรณีที่ผู้นำของเข้ามีความประสงค์จะขอให้ตรวจปล่อยของออกไปก่อนแล้วพิจารณาความผิดภายหลัง เมื่อได้ทำการประเมินอากรของที่ตรวจพบความผิดและได้ค่าภาษีอากรที่ขาดตามวรรคแรกแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดยอด เงินประกัน (ปัดเป็นตัวเลขกลม)ให้คุ้มค่าภาษีอากรที่ขาดและกำหนดเงินค่าเปรียบ เทียบปรับค่าภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเร็ว เว้นแต่ของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกฎหมายที่กำ หนดไว้สำหรับของนั้นๆด้วย หรือปฏิบัติตามคำสั่งกรมฯ เป็นรายกรณี

(๒) ให้หน่วยงานบัญชีและอากรเป็นผู้รับชำระเงินประกันค่าภาษีอากรหรือเงินค่าปรับ แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึก Release Remark ว่าได้ปล่อยของไปก่อน พร้อมระบุเลขที่แฟ้มคดีและเลขที่ใบเสร็จรับเงินวางประกันค่าภาษีอากรและค่าปรับของกรมศุลกากร ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรด้วย

(๓) หน่วยงานตรวจปล่อยของได้ทำการตรวจปล่อยของเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดส่งแฟ้มคดีและเอกสารประกอบไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาคดีดำเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๔) ให้หน่วยงานบัญชีและอากรผลักเงินประกันเป็นค่าภาษีอากร ภายหลังที่มีการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว และรับชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่หน่วยพิจารณาคดีได้มีการสั่งเปรียบเทียบปรับหรือได้พิจารณาความผิดเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้คืนเงินประกันส่วนที่เหลือ (หากมี) ให้แก่ผู้นำของเข้าต่อไป