บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่

 

ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๔ ๐๒ ข้อบังคับว่าด้วยการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๖) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) กำหนดให้แร่ตามชนิด สภาพ และปริมาณ ดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร คือ

(๑) สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินห้าสิบกรัม 

(๒) สินแร่ทองคำ ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 

(๓) สินแร่ทองแดง ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๔) สินแร่สังกะสี ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๕) สินแร่เหล็ก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๖) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมตันตาลัม หรือทอเรียม และแร่อื่น ๆ ที่มีกัมมันตภาพรังสี ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 

(๗) แร่โดโลไมต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๘)  แร่แบไรต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๙) แร่ไพโรฟิลโลต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๐) แร่เฟลด์สปาร์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๑) แร่ยิปซัม ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๒) ดินขาว ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน” 

สำหรับแร่พลวงหรือโลหะพลวงที่ขอส่งออกนอกราชอาณาจักร จากแร่พลวงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกตามที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการตรวจสอบสินค้าส่งออก ตรวจสอบให้ผู้ส่งออกดำเนินการให้ถูกต้อง 

: กรมศุลกากร 

หมายเหตุ 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) กำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ ดังนี้ 

 “ข้อ ๒  ให้แร่ตามชนิด สภาพ และปริมาณดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้าในราชอาณาจักรคือ

(๑) สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม

(๒) โลหะดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

ข้อ ๓  ให้แร่ตามชนิด สภาพ และปริมาณ ดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร คือ

(๑) สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินห้าสิบกรัม

(๒) สินแร่ทองคำ ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด

(๓) สินแร่ทองแดง ปริมาณเกินสองกิโลกรัม

(๔) สินแร่สังกะสี ปริมาณเกินสองกิโลกรัม

(๕) สินแร่เหล็ก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม

(๖) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมตันตาลัม หรือทอเรียม และแร่อื่น ๆ ที่มีกัมมันตภาพรังสี ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด

(๗) แร่โดโลไมต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน

(๘) แร่แบไรต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน

(๙) แร่ไพโรฟิลโลต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน

(๑๐) แร่เฟลด์สปาร์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน

(๑๑) แร่ยิปซัม ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน

(๑๒) ดินขาว ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน”