บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ

 

ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๒ ๐๔ ข้อบังคับว่าด้วยยาสูบ

เมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออกจากกรมสรรพสามิต

ยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักรต้องขออนุญาตส่งออกจากกรมสรรพสามิต

(๑) การนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด 

ถ้ามีผู้นำเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ตรวจสอบว่าผู้นั้นได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตถูกต้องตามพระราชบัญญัติยาสูบแล้วหรือไม่ และให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ถ้านำเข้ามาหรือส่งออกไม่น้อยกว่าใบอนุญาต ให้ตรวจปล่อยของไปได้และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นใช้ไม่ได้อีก

(๑.๒)ถ้านำเข้ามาหรือส่งออกไปมากกว่าใบอนุญาต ให้ปล่อยของไปได้เท่าที่ได้รับอนุญาต ของที่เกินถือว่าผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจพบความผิด

(๒) การส่งออกซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร

ถ้ามีผู้นำยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นๆ ประสงค์จะส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ให้ตรวจสอบว่าผู้นั้นได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตถูกต้องตามพระราชบัญญัติยาสูบแล้วหรือไม่

(๓) ยาสูบที่นำเข้ามาต้องปิดแสตมป์ยาสูบ

เมื่อมีผู้นำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากจะต้องเสียอากรศุลกากรแล้ว ก่อนจะส่งมอบไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำของเข้าต้องปิดแสตมป์ยาสูบตามอัตราที่กรมสรรพสามิตกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการปิดแสตมป์ยาสูบ