บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง

 

ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๒ ๐๓ ข้อบังคับว่าด้วยการนำยางเข้าและส่งยางออก

(๑) การนำเข้าและส่งออกซึ่งยางพันธ์ 

ถ้ามีผู้นำของเข้าหรือส่งของออกนอกราชอาณาจักรซึ้งใบ ดอก เมล็ด ตา กิ่ง  ราก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของยางที่อาจใช้เพาะสืบพันธ์ได้ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบหนังสืออนุญาตของพนักงานยางประจำท้องที่ ถ้าไม่มีหนัง  สืออนุญาตเช่นว่านี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งของต้องกำกัดที่ไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) การนำยางเข้า 

ในกรณีที่มีการนำยางธรรมชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ด่านศุลกากรทุกด่านที่มีการนำเข้าแจ้งปริมาณยางนำเข้าในแต่ละเดือนให้กรมวิชาการเกษตรทราบโดยกรอกข้อมูลในแบบที่กำหนดและส่งถึงสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรเป็นประจำทุกเดือน 

(๓) การส่งยางออก 

เมื่อผู้ส่งยางออกยื่นหลักฐานประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่ส่งยางออกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๓.๑)ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๓.๑.๑)ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก (แบบยาง ๑๒) ที่ออกโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ต้นฉบับ สำเนาฉบับที่ ๑ และสำเนาฉบับที่ ๒ 

(๓.๑.๒) ใบรับเงินสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางซึ่งมีสำเนา ๒ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่๒”ฉบับด่านศุลกากร”และฉบับที่๓”ฉบับด่านศุลกากรส่งสกย.ที่ตั้งด่าน 

(๓.๒) ตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกลงในใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก (แบบยาง ๑๒)และในใบรับเงินสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ทุกฉบับแล้ว 

(๓.๓) บันทึกรับรองยางผ่านด่านศุลกากรลงในใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก (แบบยาง ๑๒)ทุกฉบับ 

(๓.๔) เก็บรักษาใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก (แบบยาง ๑๒) ไว้เป็นหลักฐาน ณ ท่า/ที่ที่ส่งยางออก สำเนาฉบับที่ ๑ คืนให้ผู้ส่งยางออกหรือตัวแทนส่วนสำเนาฉบับที่ ๒ ให้ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท้องที่ที่ออกใบผ่านด่านศุล กากรในการส่งยางออก 

สำหรับใบรับเงินสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฉบับที่๒ ให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ณ ท่า/ที่ที่ส่งยางออก ส่วนสำเนาฉบับที่ ๓ ให้รวบรวมไว้ ณ ท่า/ที่ที่ส่งยางออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารับต่อไป