บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์

ปัจจุบันเคมีภัณฑ์ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในขบวนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภายและคุณภาพของสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน การใช้เคมีภัณฑ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคง หรืออาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์และสิ่งแวด ล้อม จึงต้องมีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติขึ้น เพื่อควบคุมเคมีภัณฑ์บางชนิด มิให้ก่อผลร้ายหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงและสังคม จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายกำ หนดมาตรการควบคุมการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ดังนั้นการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับเคมี ภัณฑ์ จึงต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าสินค้าที่นำเข้าอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมการนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังนี้

 

1 วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า ดังนี้

 

1.1 การควบคุม

 

มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุม ดังนี้

 

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต

 

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง

 

1.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

 

ตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรา พ.ศ. 2550 ดังนี้

 

ข้อ วัตถุอันตรายตามบัญชี ก. เป็นวัตถุอันตรายที่ควบคุมตามรายชื่อหรือที่มีชื่ออื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน

 

ข้อ วัตถุอันตรายตามบัญชี ข. เป็นวัตถุอันตรายที่ควบคุมตามกลุ่มสาร หรือตามคุณสมบัติการใช้ประโยชน์

 

ข้อ  3  การควบคุมวัตถุอันตรายรายการเดียวกัน ให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการกำกับดูแลวัตถุอันตรายเป็นหน่วยงานผู้รับผิด ชอบหลัก โดยให้กำหนดเงื่อนไขการยกเว้นไว้ในหน่วยงานหลัก และกำหนดเงื่อน ไขการควบคุมไว้ในหน่วยงานรอง

 

ข้อ  4  การควบคุมวัตถุอันตรายชนิดที่  4  ให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งให้เป็นผู้พิจารณายกเว้นการนำเข้า หรือการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายนั้น เพื่อนำไปใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยโดยให้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม แบบครบวงจรจนถึงการกำจัด

 

ข้อ  5  วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดๆ หากมีการนำไปใช้กิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยที่หน่วยงานนั้นยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมให้มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และเมื่อได้รับการยืนยันการนำไปใช้จากหน่วยงานที่ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมแล้วให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมทำหนังสือแจ้งกรมศุลกากรเพื่อผ่อนผันการนำเข้าหรือส่งออก

ให้หน่วยงานที่ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดำเนินการควบคุมหรือกำกับ ดูแลวัตถุอันตรายนั้น ภายในระยะเวลา  6  เดือน นับแต่วันที่ได้รับทราบ

 

ข้อ  6  การควบคุมการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้ควบคุมสารเข้มข้นที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นด้วย

 

1.3 วัตถุอันตรายที่ห้ามนำเข้า ดังนี้

 

มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังต่อไปนี้

 

(1) วัตถุอันตรายปลอม

 

(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน

 

(3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ

 

(4) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้

 

(5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน

การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทำลาย หรือการส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการครอบครองเพื่อการอย่างอื่นตามหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมาย

 

1.4 ข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้

 

(1)  การนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย

 

มาตรา  37 ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจำเป็นต้องผลิตหรือนำ เข้ามาซึ่งตัวอย่างวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือต้องนำเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอื่นเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันรายที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียนเสียก่อน ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายนั้นได้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 

การผลิตหรือการนำเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

(2)  ข้อยกเว้นสำหรับการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

 

มาตรา  43  ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  4  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

(3)  การยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา  44  ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่เห็นสมควรได้

 

(1)  วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร

 

(2)  วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกำหนด

 

1.5 ตรวจสอบข้อมูลวัตถุอันตราย

 

ตรวจสอบในเว๊ปไซด์ กรมศุลกากร”  “ของต้องห้ามต้องกำกัดหรือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ คณะกรรมการอาหารและยา