บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า

 

สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๐๑ หลักทั่วไป

การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถกระทำได้ โดยผู้นำของเข้าต้องมีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานศุลกากรตามรหัสสถานที่ตรวจปล่อย พร้อมชี้แจงเหตุผล ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าข้อมูลใบขนสินค้ามีความผิดพลาดจริงและความผิดพลาดดังกล่าวมิได้เกี่ยว เนื่องกับการกระทำความผืดหรือตั้งใจจะกระทำความผิดของผู้นำของเข้าหรือตัว แทน โดยความผิดพลาดนั้นต้องไม่มีกฎหมาย คำสั่ง ประกาศใดระบุไว้ว่าห้ามแก้ ไขเป็นการเฉพาะ  เมื่อได้รับคำร้องขอแก้ไขแล้ว ให้ลงรับในระบบสารบรรณ

ในกรณีที่หน่วยงานศุลกากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจพบหรือมีข้อสงสัยให้ดำเนินการเรียกผู้นำของเข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐาน เอกสารเพิ่มเติมได้เท่าที่จำ เป็น

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๐ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าได้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีข้อมูลในระบบทะเบียนของกรมศุลกากรว่าเป็นผู้นำของเข้าหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้าหรือเป็นพนักงานที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของกรมศุลกากรว่าเป็นพนักงานของผู้นำของเข้า หรือเป็นพนักงานของตัวแทนออกของที่ผู้นำของเข้าได้ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นตัวแทนออกของของผู้นำของเข้า

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๐๔ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขข้อมูลใบ  ขนสินค้า

ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามประมวลฯข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๐๒ ว่าถูกต้องครบถ้วนที่จะพิจารณาได้หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้แจ้งกลับเป็นหนังสือราชการ โดยให้ยื่นเอก สารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่รับคำร้อง และให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ยื่นคำร้องชี้แจงข้อมูลหรือเพิ่มเติมเอกสารภายใน ๑๕ วันทำการ มิฉะนั้นเจ้า หน้าที่จะพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ โดยในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อ มูลจะต้องระบุข้อมูลเดิม สาเหตุของการสำแดงข้อมูลไม่ครบถ้วนและเหตุผลใน การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเป็นอย่างน้อยประกอบ ด้วย

(๑) ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้นำของเข้าและสำเนาเอกสารการโอนเงินค่าสินค้าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยธนาคารผู้ออกเอกสารหรือต้นฉบับเอกสารยืนยันการซื้อขายจากผู้ขายในกรณีแก้ไขข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ราคาสินค้า

(๑.๒) สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

(๑.๓) ปริมาณสินค้า

(๑.๔) ชนิดสินค้า

(๑.๕) ประเภทพิกัดศุลกากรและ/หรือ อัตราศุลกากร

(๑.๖) รหัสสถิติของสินค้า

(๑.๗) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้นำของเข้า

(๑.๘) ชื่อและ/หรือภูมิลำเนาของผู้นำของเข

(๑.๙) แก้ไขรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีราคาสินค้า

(๒) กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมการใช้สิทธิขอคืนภาษีอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิให้ยื่นสำเนาหนังสืออนุมัติหลักการหรือสูตรการผลิตที่ออกให้ก่อนวันนำของเข้าและได้รับรองสำเนาถูกต้องจากผู้นำของเข้าแล้ว

(๓) การขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามกรณีอื่นๆ ให้ยื่นต้นฉบับหรือสำ เนาเอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้นำของเข้าหรือเอกสารอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอตามอำนาจโดยชอบธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 20:20 น.