บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG)

 

พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG)

๑ การส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ที่ต้องการส่งออกก๊าซ LPG ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(๑) ผู้ส่งออกก๊าซ LPG ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒) กรณีส่งออกก๊าซที่บรรจุถังก๊าซหุงต้ม ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ประทับอยู่ที่ถังก๊าซหุงต้ม 

(๓) ผู้ส่งออกก๊าซ LPG ต้องขอหนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้า 

(๔) การส่งออกก๊าซ LPG ให้ส่งออกได้เฉพาะท่าหรือด่านศุลกากรซึ่งส่งของออกได้ทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กรณีผ่านเขตแดนทางบกให้ส่งออกได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ๔ ๐๔ ๐๔ ๐๑ การส่งออกก๊าซปิโตรเลียม กำหนดระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

“ก่อนการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด”

ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการตรวจสอบสินค้าส่งออกตรวจสอบให้ผู้ส่งออกดำเนินการให้ถูกต้อง”