บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ของตกค้าง

ดัชนีบทความ
ของตกค้าง
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

ของตกค้าง 

๑ หลักเกณฑ์การเป็นของตกค้าง 

๑.๑ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับของตกค้าง ดังนี้ 

มาตรา ๖๑  ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง 

(๑) ของนำเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผู้นำของเข้ามิได้เสียอากร และนำของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ของนำเข้าอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น ให้อธิบดีมีคำบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่นำของเข้ามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นได้รับคำบอกกล่าวครบสิบห้าวันแล้ว 

การดำเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งพนักงานเจ้า หน้าที่ให้ทำลายหรือนำของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่นำของเข้าส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มีอำนาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทำลายได้ โดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายของตกค้างตามวรรคสองให้ดำเนินการตามวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

ถ้าอธิบดีเห็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้ และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นดังกล่าวจะไม่ได้เงินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายอันไม่สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด ให้จำหน่ายของนั้นตามแต่อธิบดีจะสั่ง 

สำหรับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้อธิบดีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในมาตรานี้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย 

มาตรา ๖๒ของสดของเสียซึ่งยังมิได้รับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ์ และมีอาการแสดงชัดว่าของนั้นบูดเน่าแล้ว อธิบดีจะสั่งจำหน่ายหรือทำลายเมื่อใดก็ได้ โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้นำของเข้าหรือตัวแทนของเรือก็ได้ 

๑.๒ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดดังนี้

ข้อ ๒ ๐๗ ๐๑ ๐๓ หลักเกณฑ์ของการเป็นของตกค้าง

ของใดที่จะตกเป็นของตกค้างตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑)ของนำเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกำ หนด ซึ่งผู้นำของเข้ามิได้เสียอากรและนำของออกไปภายใน ๕ วันสำหรับของที่ทำใบขนสินค้าขนถ่ายข้างลำ (OVERSIDE) และภายใน ๗ วันสำหรับกรณีอื่นนับแต่สินค้าอันตรายอยู่ในอารักขาของศุลกากร ถ้าพ้นกำหนดแล้ว สินค้าอันตรายนั้นจะตกเป็นของตกค้างโดยผลของกฎหมาย 

(๒)ของนำเข้าอื่นใดนอกจากข้อ (๑) จะตกเป็นของตกค้างจะต้องประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑)เป็นของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรเป็นเวลา ๒ เดือน นับแต่วันนำเข้าสำเร็จ

(๒.๒)เป็นของที่ไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางประ กันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้นและ

(๒.๓)อธิบดีกรมศุลกากรได้มีคำบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่นำของเข้าและตัวแทนของเรือนั้นได้รับคำบอกกล่าวครบ ๑๕ วันแล้ว 

และ ข้อ ๒ ๐๗ ๐๑ ๐๒ ให้ความหมายของของตกค้างเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๓) ของสดของเสียที่ขณะนำเข้าเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะบูดเน่าแล้วตามมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙