บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าหอมแดง

 

พิธีการนำเข้าหอมแดง

การนำเข้าหอมแดง นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนด ดังนี้

“ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“หอมแดง” หมายความว่า หอมหัวเล็ก ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย    00๓.๑0.๒๑ และ00๓.๑0.๒๙

ข้อ ๔ ให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phyto sanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกหรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority: CA) โดยผู้นำเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนา มัยพืชต่อด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบตามระเบียบก่อนนำมาแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ ๕ ให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าหอมแดงไว้กับกรมการค้าต่างประ เทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด

(๒) ต้องเก็บหอมแดงที่นำเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจากสินค้าหรือผลิต ภัณฑ์ประเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรม การค้าต่างประเทศ

(๓) ต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอนและปริมาณคงเหลือของหอมแดงเป็นประจำทุกเดือน ตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำ หนด

(๔) ต้องนำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชหรือที่อยู่ในเขตอำนาจของด่านตรวจพืช

(๕) ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหอมแดงเพื่อตรวจ สอบ ปริมาณที่นำเข้า ปริมาณคงเหลือรวมทั้งปริมาณที่จำหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ ๒๕๒๒

ข้อ๖ ความในข้อ๔และ ข้อ๕มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นำหอมแดงติดตัวหรือนำเข้ามาพร้อมยานพาหนะเพื่อใช้ในการบริโภคหรือกรณีนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ในปริมาณเท่าที่จำเป็น”