บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา

 

พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา 

การนำเข้า-ส่งออกยาง นอกจากนอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวช้อง ดังนี้ 

๑ ขอบเขตการบังคับใช้ 

ยางหมายความว่า น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยาง และหมายความรวมถึงยางผสมไม่ว่าในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรม ชาติผสมกับสารเคมีหรือสารอื่น แต่ไม่รวมถึงวัตถุประดิษฐ์สำเร็จรูปจากยาง

การนำเข้า-ส่งออก ยางพาราต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา๑๘  ผู้ใดจะนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

มาตรา ๑๙  ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ ต้องนำเข้าหรือส่งออกทางด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

มาตรา๒๘  ในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งยางออกต้องส่งยางที่ได้มาตรฐานและต้องจัดให้มีการมัดและบรรจุหีบห่อยางที่ส่งออก  ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๑๐) 

๓ ข้อยกเว้น 

มาตรา๒๖  ผู้ใดจะนำยางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรต้องได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้นำยางเข้าหรือผู้ส่งยางออกจากผู้อนุญาต เว้นแต่เป็นการนำยางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างและมีน้ำหนักไม่เกินห้ากิโลกรัม 

การบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม 

มาตรา ๖๑  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบท แห่งพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ดังนั้นหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกยางพารายังคงเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม 

๕ บทลงโทษ 

มาตรา๕๒  ผู้ใดนำยางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำยางเข้าหรือผู้ส่งยางออกตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

๖ การนำเข้า-ส่งออกยางพาราต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ 

 หากนำเข้ามีลักษณะเป็น พืชหมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ำ และพืชประเภทอื่น รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ด้วย

หมายเหตุ

 

การนำเข้า-ส่งออกยางพารา ไม่เป็นของควบคุมการนำเข้า-ส่งออกตามประกาศกระทรวงพาณิชย์