บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา

 

พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา 

สำหรับยาบางชนิดที่ใช้กับสัตว์หรือพืช ไม่ถือเป็นยา จึงไม่อยู่ในบังคับของพระ ราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑0และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

ข้อ๑ ยาที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑0และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ยา หมายความว่า 

(๑) วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 

(๓) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ 

(๔)วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ 

ข้อ ๒ วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ดังนี้ 

๒.๑ วัตถุตามข้อ ๑ (๑) (๒) หรือ (๔) ไม่หมายความรวมถึง 

(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ  

(ข)วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม  

(ค) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย์ 

๒.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา 

กำหนดวัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา ดังนี้       

“ข้อ ๒  ให้วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการเป็นยา 

(๑) วัตถุประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน และหรือจุลินทรีย์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์บก หรือสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้รักษาสภาพแวดล้อมของสัตว์ เช่น ปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน บำบัดน้ำเสีย หรือปรับสภาพแวดล้อมในฟาร์ม 

(๒) วัตถุประเภทอาหารเสริมและสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  จุลินทรีย์ที่ผสมกับอาหารสัตว์ ที่อยู่ในรูปสารผสมล่วงหน้า (Premix) หรืออาหารสัตว์สำเร็จรูป ทั้งนี้ให้รวมถึงจุลินทรีย์ที่มีวิธีใช้โดยการผสมน้ำให้สัตว์กินโดยตรง 

(ข)  วิตามิน แร่ธาตุ เอ็นไซม์ หรือกรดอะมิโน ชนิดให้กินทางปากทุกรูปแบบ (oral dosage form) ไม่ว่าจะผสมอยู่กับอาหารสัตว์ หรือน้ำ หรือสื่ออื่น หรือไม่ผสมก็ตาม 

(๓)  วัตถุประเภทฆ่าเชื้อ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในฟาร์มและบริเวณโดยรอบเพื่อฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม หรือฆ่าเชื้อภายนอกตัวสัตว์ หรือฆ่าเชื้อในน้ำที่ให้สัตว์กิน รวมทั้งใช้ปรับสภาพแวดล้อมสัตว์ด้วย 

(๔)  วัตถุประเภทสมุนไพรที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(ก)  เพื่อทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง หรือปรับปรุงสมรรถนะการผลิต 

(ข)  เพื่อเพิ่มการดูดซึมอาหาร 

(ค)  เพื่อเพิ่มการย่อยอาหาร 

(ง)  เพื่อปรับแต่ง สี กลิ่น หรือ รส 

(๕)  วัตถุอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ใช้ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

(ข)  ใช้ทำความสะอาดตัวสัตว์ปศุสัตว์ เช่น สบู่ หรือ แชมพู 

(ค)  ใช้กำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์ ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอกตัวสัตว์ โดยไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตหรือของเหลวในร่างกายของสัตว์ได้ 

ข้อ  ๓ ให้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสารผสมล่วงหน้า ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ในด้านเกษตรกรรม ซึ่งได้รับยกเว้นจากการเป็นยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) รวมทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไว้แล้ว ได้รับยกเว้นจากการเป็นยาเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อพ้นกำหนดแล้ว การผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑0 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๔ วัตถุตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ต้องไม่แสดงสรรพคุณบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยสำหรับสัตว์”