บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง

การนำเข้าเครื่องสำอางนอกจากนอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ เครื่องสำอาง  พ.ศ2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1 คำจำกัดความ 

 “เครื่องสำอาง หมายความว่า           

(1)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือ กระทำ ด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆด้วยแต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย           

(2)       วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องสำอาง โดยเฉพาะหรือ           

(3)       วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง 

ผลิต หมายความว่า ทำ ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ           

นำเข้า หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร           

ขาย หมายความว่า จำหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้าและหมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขายด้วย 

2 การควบคุมเครื่องสำอาง แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ “เครื่องสำอางควบคุม”กับ  ”เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ”

3 การควบคุมการนำเข้า “เครื่องสำอางควบคุม”

            3.1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมต้องปฏิบัติดังนี้           

(1)  แจ้งชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางแล้วแต่กรณี

            (2)  แจ้งชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสำอางที่ตนจะผลิตหรือนำเข้า           

(3)แจ้งปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางนั้นการแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎระทรวง 

3.2 การนำเข้าตัวอย่าง “เครื่องสำอางควบคุม”

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2537) กำหนดดังนี้ 

การแจ้งชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม และชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสำอางควบคุมและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางควบคุมตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ให้แจ้งเป็น หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานของผู้แจ้งตั้งอยู่ ตามแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี โดยต้องส่ง ตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมในปริมาณพอสมควรพร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ไปกับแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 แล้วแต่กรณีด้วย 

 4 การควบคุมการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ           

เครื่องสำอางที่จะกำหนดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ต้องเป็นเครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ หรือมีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อสวัสดิ์ภาพอนามัยของบุคคล      

4.1 การนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ           

 การผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการหรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบก่อน และให้ผลิตหรือนำเข้าได้ตามจำนวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด แลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย 

4.2 การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ 

 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษต้องยื่นคำขอ ส่งมอบตัวอย่างและแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

4.3 การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษตามมาตรา 5 (1) เว้นแต่เลขาธิการจะรับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางนั้นแล้ว 

(2) ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขาย ต้องผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้           

4.4 การนำเข้าต้องผ่านด่านอาหารและยา 

การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษทุกครั้ง ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการนำเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการนี้เมื่อพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจปล่อยให้นำเข้าแล้ว ให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยไม่ชักช้า