บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าเครื่องนวด

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้าเครื่องนวด
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด

การนำเข้าเครื่องนวดนอกจากนอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

ประกาศกำหนดให้เครื่องนวดเป็นเครื่องมือแพทย์ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๓๙ 

กำหนดให้เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดต่อไปนี้เป็นเครื่อง มือแพทย์ที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด 

เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยพลังงานกล ( mechanotherapy) ได้แก่              

(๑) เครื่องนวด (massage)              

(๒) เครื่องสั่นสะเทือน (vibrator)              

(๓) เครื่องที่ใช้ความดันในการบำบัด ( pressure-applying  device)              

(๔) เครื่องดึงด้วยไฟฟ้า (electric traction machine)              

(๕) เครื่องอุลตราซาวด์ (ultrasound)         

(๖) เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย (exercise therapy) 

๒ กฎหมายกำหนดการนำเข้าเครื่องนวดต้องปฎิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ต้องจดทะเบียนสถานประกอบการ 

พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องจดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

๒.๒ ต้องยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด 

พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๙  ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่อง มือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๒) ให้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียดให้แล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้ 

การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้แจ้งรายการละเอียดตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๒) ด้วย 

๓  กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์

มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเครื่องมือแพทย์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด

(๑)..............

(๑๗) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าหรือส่งออก แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:59 น.