บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร

 

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๓๔ 

บันทึก

เรื่อง  การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร

                  

 

กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือ ที่ ก ค ๐๗๐๙/๓๔๔๔๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กรมสรรพสามิตมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ดังนี้ 

๑. ข้อกฎหมาย 

๑.๑ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สรรพสามิต 

การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ ตามจำนวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทำการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต 

๑.๒ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติ ว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

๒. ข้อเท็จจริง บริษัท ททท.สินค้าปลอดอากร จำกัด ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและต้องมีการนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในร้านปลอดอากรเพื่อบริการให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

 

๓. ข้อหารือ กรมสรรพสามิตขอหารือว่า การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรดังกล่าวจะต้องขออนุ ญาตนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖ แห่งพระ ราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาปัญ หาดังกล่าวโดยรับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพ สา มิต และกรมศุลกากร) และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้ว ปรากฏว่า ในปัญหาที่กรมสรรพสามิตหารือว่าการนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายที่คลัง สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรจะต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบหรือไม่นั้น เจ้า หน้าที่กรมสรรพสามิตมีความเห็นในเรื่องนี้เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า กรณีดังกล่าวถือว่า ไม่เป็นการนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรจึงไม่ต้องขอใบอนุ ญาตนำเข้า แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณา จักรแล้วจึงต้องขอใบอนุญาตนำเข้า คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) พิจารณาแล้วเห็นว่า การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายที่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนั้น แม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะเก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายให้แก่ชาวต่างประเทศเพื่อให้นำออกไปนอกประ เทศโดยมิได้มีการนำสินค้านั้นออกจากด่านศุลกากรก็ตาม แต่ก็เป็นกรณีที่ได้นำสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว เนื่องจากมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้นิยามคำว่านำเข้า ว่าหมายความว่า การนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธ ศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๔๑บัญญัติให้ถือว่าการนำของเข้ามาเป็นอันสำเร็จแต่ขณะ ที่เรือนำของเช่นนั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ เห็นว่า ผู้ใดจะนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขอใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามลำดับ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือขออนุญาตจะมีได้เมื่อเข้ากรณีตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นการผ่อนผันไว้เท่านั้น คือ กรณีนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกินหนึ่งลิตรหรือกรณีนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้า ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาต สำหรับตามพระราชบัญ ญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีการบัญญัติผ่อนผันไว้ตามมาตรา ๒๘ โดยให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจผ่อนผันให้แก่ผู้เดินทางนำยาเส้นหรือยาสูบติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้น จึงเห็นว่าการนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในร้านค้าปลอดอากรของบริษัท ททท.สินค้าปลอดอากร จำกัด ไม่มีเหตุใด ๆ ให้ได้รับการผ่อนผันที่จะไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือขออนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งสองฉบับ เมื่อพิจารณาพระราช บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งบัญญัติเรื่องคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในมาตรา ๘ ทวิ ว่า อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นเพื่อให้นำออกไปนอกราชอาณาจักรโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด แต่ก็มิได้บัญญัติยกเว้นว่าสินค้าที่จะนำเข้ามาเพื่อขายในร้านค้าปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นการขอใบอนุญาตหรือขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรแต่อย่างใด มาตรา ๘๘เพียงแต่บัญญัติให้งดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) จึงเห็นว่า การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรต้องขอใบอนุญาตและขออนุญาตนำเข้าตามพระราช บัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามลำดับ  

(ลงชื่อ)  ไมตรี ตันเต็มทรัพย์

(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์) 

รองเลขาธิการฯ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม ๒๕๓๔