บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

อายุความอาญา

ดัชนีบทความ
อายุความอาญา
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 อายุความอาญา

            อายุความอาญาต่างกับอายุความแพ่งตรงที่ว่า อายุความอาญาต้องถือจำกัดครัดเคร่งกว่าอายุความแพ่งเพราะคดีอาญาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล กฎหมายจึงไม่เปิดโอกาสให้มีการกระทำให้อายุความอาญาสะดุดหยุดลงได้เหมือนคดีแพ่งแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากผู้ถูกหาว่ากระทำความผิดซึ่งได้ตัวมาฟ้องศาลแล้วหลบหนีไประหว่างการพิจารณาของศาล กฎหมายให้ยืดอายุความออกไปได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรค ๒ บัญญัติว่าถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

            กล่าวเฉพาะกรณีหลบหนีระหว่างพิจารณาคดีของศาล กฎหมายให้นับอายุความใหม่ตามกำหนดในมาตรา ๙๕ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณีของความผิดที่ถูกฟ้องศาลโดยให้นับแต่วันที่หลบหนี อันเป็นการลงโทษในตัว เช่นจำเลยถูกฟ้องข้อหาลักทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ ซึ่งมีอายุความสิบปีตามมาตรา ๙๕ (๓) ถ้าจำเลยกระทำผิดแล้วหลบหนีไปจนถูกจับฟ้องศาลในปีที่เก้านับแต่วันกระทำผิด อายุความเดิมเป็นอันจบสิ้นลงและการที่จำเลยหลบหนีในระหว่างพิจารณาของศาล มาตรา ๙๕ วรรค ๒ ให้เริ่มนับอายุความใหม่อีกสิบปีนับแต่วันที่หลบหนีไปนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการลงโทษจำเลยโดยปริยาย เพราะต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ต่อไปอีกถึงสิบปีจึงจะหลุดพ้นคดีเพราะขาดอายุความช่วงหลัง 

            ข้อสังเกต ประการหนึ่งของอายุความอาญาก็คือ อายุความอาญาจะเดินไปเรื่อย ไม่มีอาการสะดุดหยุดลงเหมือนอายุความแพ่ง ฎีกาที่ ๔๖๓๕/๒๕๓๑,๔๑๓/๒๕๓๕ บทบัญญัติเรื่องเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถทำให้อายุความสะดุดหยุดลงอันเป็นเหตุให้อายุความยังไม่ครบบริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๘๙ เดิมนั้นนำมาใช้ในคดีอาญาไม่ได้

เหตุที่กฎหมายกำหนดอายุความอาญา

       จะให้ผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำผิด ต้องมีชีวิตอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ จนกว่าจะจับตัวได้ โดยไม่มีกำหนดเวลามิดีกว่าหรือ คำตอบก็คงต้องว่าดีแน่แต่การให้เวลาเนิ่นนานไปไม่มีกำหนดสิ้นสุด อาจมีผลเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ต้องนำมาสืบพิสูจน์ความผิดคือเมื่อเวลายิ่งผ่านเลยไปเนิ่นนานความทรงจำของพยานบุคคล หรือความคงอยู่ของพยานหลักฐานอื่นๆ ย่อมเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติและกาลเวลา นี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่กฎหมายต้องกำหนดอายุความอาญาไว้          


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เวลา 16:28 น.