บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง

 

อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง

            กรณีความผิดต่อเนื่องนี้จะเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นการนับอายุความอาญาก็พอจะได้ เพราะความผิดเช่นนี้ศาลถือว่ากระทำต่อเนื่องกันจนถึงวันจำเลยถูกจับ ถ้าไม่ถูกจับความผิดนั้นจะยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ อายุความยังจึงไม่เริ่มนับ

            ความผิดเช่นนี้ก็เช่นการเข้ายึดถือครอบครองที่สาธารณะ ที่หลวง หวงห้าม ที่ป่าสงวน หรือคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตเหล่านี้ถือเป็นความผิดต่อเนื่อง

            ฎีกาที่ ๓๐๑๗/๒๕๒๔ ที่พิพาทเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งจำเลยเข้ายึดถือครอบครอง หลังจาก ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว โดยจำเลยมิได้มีสิทธิครอบครองและมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙ และเป็นความผิดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คดีไม่ขาดอายุความ

            ฎีกาที่ ๔๖๑-๔๖๕/๒๕๒๐ บุกรุกเข้าไปยึดถือทำนาในที่ป่า ซึ่งมี น.ส.๒ เพื่อรับสิทธิตามระเบียบการจัดที่ดินเพื่อประชาชน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน  มาตรา ๙,๑๐๘ ทวิ วรรคแรกเป็นความผิดต่อเนื่อง อายุความนับแต่วันหยุดครอบครอง

            ฎีกาที่ ๘๐๘/๒๕๒๐ คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่น และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจว่าตนเป็นคนที่มีชื่อในหนังสือเดินทางนั้น ความผิดฐานแจ้งความเท็จนับอายุความตั้งแต่วันแจ้งความ ไม่ใช่วันที่เจ้าพนักงานรู้ว่ามีการกระทำความผิดส่วนการอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดมา จึงไม่ขาดอายุความ

            ฎีกาที่ ๑๖๕๔/๒๕๒๑ ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๒๔๗๕ จะเกิดเป็นความผิดขึ้นเริ่มแต่วันทำการก่อสร้างต่อเนื่องกันไปจนถึงวันทำการปลูกสร้างอาคารเสร็จ อายุความฟ้องร้องย่อมนับถัดจากวันที่การปลูกสร้างอาคารเสร็จลง หาใช่ความผิดนั้นจะต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาที่ผู้กระทำยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานไม่

            ฎีกาที่ ๑๓๘/๒๕๐๗ ความผิดฐานมีไม้แปรรูปเป็นความผิดต่อเนื่องกันตลอดมา จนถึงวันที่เจ้าพนักงานจับกุมจำเลย

            ฎีกาที่ ๔๓๘/๒๕๐๖ คนต่างด้าวได้ที่ดินมาเป็นผิดตามพระราชบัญญัติ ที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวเป็นความผิดเมื่อได้ที่ดินมา การครอบครองที่ดินต่อมาเป็นผลของกรรมมิใช่ตัวกรรมอันเป็นความผิด กฎหมายมิได้ใช้ตำว่ามีที่ดินจึงไม่เป็นความผิดต่อเนื่อง ถ้าเกินห้าปีนับแต่ได้ที่ดินมาคดีขาดอายุความ

            ฎีกาที่ ๑๖๙๑-๑๖๙๗/๒๕๐๕,๓๙๑/๒๕๐๖ การเข้ายึดถือและครอบครองที่ดินอันเป็นผิดต่อ ป.ที่ดินมาตรา ๙,๑๐๘ ความผิดอยู่ที่การครอบรอง เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาที่ครอบครอง จึงยังไม่นับอายุความตลอดเวลานั้น

            สังเกตว่าความผิดต่อเนื่องนี้ ต้องเป็นความผิดสำเร็จแล้วและมีการกระทำผิดต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอน อายุความจึงไม่เริ่มนับ แต่ถ้าความผิดนั้นสำเร็จและขาดตอนลงเมื่อใด เช่นถูกจัดดำเนินคดี ถือว่าคดีนั้นยังมิได้เริ่มนับอายุความ หรือหยุดครอบครองที่หลวงหวงห้ามโดยไม่รับอนุญาตเมื่อใดอายุความจะเริ่มนับแต่นั้นไป

            ถ้ายังไม่เป็นความผิดสำเร็จ เป็นกรณีทั่วไปดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีปัญหาเรื่องความผิดต่อเนื่อง เช่นถ้าการกระทำยุติลงเมื่อใด ถ้ายังไม่เป็นความผิดสำเร็จจะพิจารณาในแง่ของตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดเท่านั้น และอายุความจะเริ่มนับแต่วันที่ยุติการกระทำเป็นต้นไป

            มีกฎหมายบางฉบับกำหนดโทษปรับเป็นรายวัน หรือรายเดือน หรือรายปีเพิ่มเติมจากโทษปรับธรรมดา เช่นพระราชบัญญัติการทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๑๑,๒๑ ฐานไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายในกำหนดให้จดความผิดเกิดเมื่อครบกำหนดที่ต้องจดมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาทและปรับเป็นรายวันจนกว่าจะจดทะเบียน เช่นนี้โทษปรับ ๕๐๐ บาทถ้าเกินหนึ่งปีนับแต่วันครบกำหนดต้องจดทะเบียนถือว่าขาดอายุความส่วนโทษปรับรายวันก็ปรับได้เฉพาะรายวันที่ไม่เกินหนึ่งปี เช่นจำเลยถูกฟ้องหลังจากครบกำหนดต้องจดทะเบียนไปหนึ่งปีสองเดือน ความผิดมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาทขาดอายุความแล้วตามป.อ.มาตรา ๙๕(๕) ส่วนโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาทนับย้อนหลังจากวันฟ้องขึ้นไป ๓๖๕ วันยังไม่ขาดอายุความ เกินกว่านั้นขาดอายุความแล้ว ดูฎีกาที่ ๑๒๐๖/๒๔๙๙

            ตามพรบ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ มีความผิดฐานไม่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อายุความนับแต่วันที่ต้องขอใบสำคัญนั้นส่วนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวต่ออายุทุกปี อายุความนับแต่วันครบกำหนดหนึ่งปีที่ต้องต่ออายุนั้น โดยกฎหมายให้ลงโทษปรับเป็นรายปีที่ขาดต่ออายุ

            ดังนั้นถ้านับย้อนหลังแต่วันฟ้องขึ้นไปถึงวันที่ต้องต่ออายุยังไม่เกินหนึ่งปีคดีก็ไม่ขาดอายุความ ที่ย้อนขึ้นไปเกินหนึ่งปี ก็ขาดอายุความ ดูฎีกาที่ ๘๙๙/๒๕๑๕,๑๖๗๙/๒๔๙๙

            สำหรับโทษปรับเป็นรายเดือนก็เช่นกัน ถ้านับแต่วันฟ้องย้อนหลังขึ้นไป ๑๒ เดือน ถือว่ายังไม่เกินหนึ่งปีตามป.อ.มาตรา ๙๕(๕) ไม่ขาดอายุความที่เกินหนึ่งปีขึ้นไป ถือว่าขาดอายุความ

ตามกฎหมายใหม่ก็เช่นพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรค ๒ ว่านอกจากต้องระวางโทษตามวรรค ๑ แล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น