บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาของขาดหายระหว่างอยู่ในอารักขาศุลกากร

ดัชนีบทความ
ปัญหาของขาดหายระหว่างอยู่ในอารักขาศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 ปัญหาของขาดหายระหว่างอยู่ในอารักขาศุลกากร

ปัญหาของขาดหายระหว่างอยู่ในอารักขาศุลกากร พบว่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนี้

๑ ของขาดหายระหว่างการขนถ่ายหรือเก็บในคลังสินค้า

การขนส่งสินค้านำเข้าจากประเทศต้นทางมายังท่าในราชอาณาจักร มีระยะทางไกลและการขนส่งบางเที่ยวต้องแวะผ่านประเทศอื่นด้วย หากตรวจพบว่ามีของขาดหายโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการขาดหายนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังความรับผิดเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่หลายนายเลือกจะสอบถามผู้ส่งออกของประเทศต้นทางว่าได้ส่งของมาตามบัญชีราคาสินค้าเท่าใด หากได้รับแจ้งอย่างใดจะถือจำนวนที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นจำนวนที่นำเข้าจริง การดำเนินการในลักษณะนี้เกรงว่าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะเมื่อสินค้าส่งออกมาท่าต้นทาง ความรับผิดยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่อาจถือตามจำนวนที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือได้รับแจ้งจากท่าต้นทางแต่ต้องถือตามจำนวนในเวลาที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙

มาตรา ๑๐ ทวิ “ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าเกิด ขึ้นในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จ”

มาตรา ๔๑  “ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะกำ หนดเวลาเป็นแน่นอนว่า การนำของใด ๆ เข้ามา จะพึงถือว่าเป็นอันสำเร็จเมื่อไรไซร้ ท่านให้ถือว่าการนำของเข้ามาเป็นอันสำเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งนำของเช่นนั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือ หรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง” 

สำหรับกรณีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการขาดหายนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังความรับผิดเกิดขึ้น การพิจารณาจึงต้องใช้หลักทางแพ่งว่าความรับผิดในค่าภาษีอากรเป็นนิติเหตุเช่นเดียวกับ การละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ มูลหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือต้องเป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจึงต้องมีการพิสูจน์ว่าของขาดหายเกิดขึ้นในเวลาที่มีความรับผิดเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ 

กรณีตรวจพบว่าของขาดหายหรือถูกทำลายในเวลาที่ความรับผิดในค่าภาษีเกิดขึ้นแล้ว อาจเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นค่าภาษีหรือคืนค่าภาษีตามพระราช บัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙

มาตรา ๙๕  ถ้าของใดที่เก็บในคลังสินค้า หรือที่ยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลัง สินค้า หรือที่ยื่นใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินค้านั้น สูญหาย หรือถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงเสียได้ ในขณะที่อยู่บนเรือก็ดี หรือในเวลาย้ายถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเข้าเก็บในคลังสินค้า หรือเวลาที่อยู่ในคลังสินค้าก็ดี ท่านว่าอธิบดีอาจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือคืนค่าภาษีที่ได้เสียแล้วสำหรับของนั้นได้ 

๒ ของขาดหายระหว่างการขนย้ายไปเก็บในคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

การขนย้ายสินค้าจะต้องทำหนังสือสัญญาประกันไว้กับกรมศุลกากรตามแบบที่กำหนดและต้องขนส่งไปตามเส้นทางที่กรมศุลกากรกำหนดด้วย หากพบว่าของขาดหายระหว่างการขนส่งนั้น ผู้นำของเข้าจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันนั้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๖๘๑  “อันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์” 

“หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข จะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้” 

“หนี้อันเกิดแต่สัญญา.................” 

๓ ของขาดหายระหว่างการขนย้ายจากเขตปลอดอากรหรือเขตประ กอบการเสรีไปยังท่าหรือที่ส่งออก

ของนำเข้าแล้วขนเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประ กอบการเสรีได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙

มาตรา ๙๗ เบญจ “ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราช อา ณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามที่อธิบดีอนุมัติ

(๒) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร สำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประ โยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือ 

(๓) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 

ให้ยกเว้นอากรขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร” 

ตามพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๔๘ให้ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเช่นเดียวกับของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามที่คณะกรรมการอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

(๓) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตาม (๒) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต

            ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงของที่นำออกจากเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งด้วย   


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เวลา 15:43 น.