บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์

ดัชนีบทความ
พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์

การส่งออกสัตว์และซากสัตว์ นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้วยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑ การค้าสัตว์และซากสัตว์ต้องขออนุญาต                                   

๑.๑ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙                                   

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการค้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือทำการค้าซากสัตว์ตามที่กำ หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน                                   

๑.๒ ตามกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนด ดังนี้                                   

กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า สุนัข และแมว

(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์

 ข้อ ๓  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) การค้าส่งต่างประเทศและการค้าทั่วราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

(๒) การค้าภายในจังหวัด ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทำการค้า 

ข้อ ๔  ให้นายทะเบียนตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลัก ฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขออนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขออนุญาตและให้นายทะ เบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๕  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตไว้พิจารณาและให้ออกใบรับแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

 ข้อ ๖  ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจาร ณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำ สั่งรับคำขออนุญาตไว้พิจารณา 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมารับใบ  อนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบ  อนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้ใน หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือใบอนุญาตที่ชำรุดในสาระสำคัญนั้น

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต โดยให้ระบุคำว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๘  คำขอรับใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา 

ข้อ ๙  คำขอรับใบอนุญาตและคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตและคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เวลา 15:23 น.