บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์
หน้าที่ 2
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์

การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นอกจากนอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑ ขอบเขตการควบคุม

สัตว์  หมายความว่า           

(๑)  ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และ ให้หมายความรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย           

(๒)  สัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ด้วย และ           

(๓)  สัตว์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๓.๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (๒๕๒๘) กำหนดให้ผึ้งเป็นสัตว์ตามมาตรา ๔ เฉพาะในกรณีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร           

(๓.๒) กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สัตว์ต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา ๔           

        (๑)  กบ

            (๒)  กระจง หรือไก้

            (๓)  กระซู่

       (๔)  กระทิง  หรือเมย

            (๕)  กวาง

            (๖)  กวางผา

            (๗)  กุ้ง

            (๘)  กูปรี หรือโคไพร

            (๙)  ควายป่า

        (๑๐)  ค่าง

            (๑๑)  จระเข้

            (๑๒)  จิงโจ้

            (๑๓)  ตะพาบน้ำ

            (๑๔)  เต่า

            (๑๕)  ทราย หรือเนื้อทราย หรือตามะแน

            (๑๖)  นากหญ้า

            (๑๗)  นางอาย หรือลิงลม

            (๑๘)  ปลา

            (๑๙)  ปู

            (๒๐)  แมวป่า

            (๒๑)  ยีราฟ

            (๒๒)  แรด

            (๒๓)  ละอง หรือละมั่ง

            (๒๔)  เลียงผา หรือเยี่ยง หรือโครำ หรือกูรำ

            (๒๕)  วัวแดง หรือวัวดำ หรือวัวเพาะ

            (๒๖)  สมเสร็จ หรือผสมเสร็จ

            (๒๗)  สมัน หรือเนื้อสมัน

            (๒๘)  สิงโต

            (๒๙)  เสือ

            (๓๐)  หมี

            (๓๑)  หมูป่า

            (๓๒)  หอย

            (๓๓)  อิกัวน่า

            (๓๔)  อีเก้ง หรือ ฟาน

            (๓๕)  อูฐ

            (๓๖)  ฮิปโปโปเตมัส           

ซากสัตว์  หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกาย สัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งา เขา และขน ที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิต และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปด้วย