บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าไม้

 

พิธีการนำเข้าไม้

การนำเข้าไม้ต้องปฏิบัติพิธีการปกติ แต่การเคลื่อนที่ไม้นำเข้าภายหลังตรวจปล่อยพ้นอา รักขาศุลกากร ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ดังนี้

๑ พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดกรณีต้องมีใบเบิกทางกำกับการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ดังนี้

มาตรา๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่ 

(๑) นำไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบ อนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

(๒) นำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว 

(๓) นำไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำเข้ามาแล้ว 

(๔) นำไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่ 

มาตรา ๓๙  ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง 

๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ กำหนดวิธีการออกใบเบิกทาง ดังนี้

 ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขอใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ให้ยื่นคำขอตามแบบท้ายกฎ กระทรวงนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่พร้อมด้วยเอกสารหลัก ฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัญชีรายการไม้หรือของป่า                        

๒) เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่า ดังต่อไปนี้                        

(ก) .............                        

(ข) ...............                        

(ค) ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าของกรมศุลกากร  ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าและสำ เนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าที่นำมาจากต่างประเทศซึ่งผ่าน พิธีการทางศุลกากรแล้วหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าดังกล่าว 

(ง) ................. 

ดังนั้น เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและป้องกันการสวมรอยไม้ภายหลังศุลกากรตรวจปล่อยพ้นอารักขาศุลกากร จึงต้องมีบัญชีราย การไม้ที่จัดทำร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยปริมาตรไม้ตามที่ปรากฎในบัญชีรายการไม้จะใช้เป็นข้อมูลในการจัด เก็บภาษีศุลกากรและการออกใบเบิกทางเพื่อยืนยันว่าเป็นไม้นำเข้าจำนวนเดียวกัน 

ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวเมื่อศุลกากรได้ตรวจปล่อยพ้นอารักขาแล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถออกใบเบิกทางเพื่อเคลื่อนที่ไม้นำเข้าได้ทันทีโดยใช้ใบขนสินค้าขาเข้าและใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นไม้ที่นำเข้ามาในราช อาณาจักร 

สำหรับการนำเข้าไม้ทางชายแดนผ่านด่านศุลกากรที่กำหนดใน ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำไม้เข้าในราช อาณา จักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวัน ที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๘ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๓๕ ด้วย 

หมายเหตุ 

กรณีอาจมีการพิจารณาว่าการตรวจวัดไม้นำเข้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรกับเจ้าหน้า ที่ป่าไม้เพื่อจัดทำบัญชีรายการไม้ก่อนชำระภาษีศุลกากร  เป็นการข้ามขั้นตอนพิธีการที่กำหนด ให้ชำระภาษีศุลกากรก่อนขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า จึงเกรงว่าการปฏิบัติอาจขัดต่อกฎหมายและระ เบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 

การจัดทำบัญชีรายการไม้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นไปตามความต้องการและความยินยอมของผู้นำของเข้า กรณีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้นำของเข้าและภาย หลังจัดทำบัญชีรายการไม้เสร็จแล้ว ไม้นำเข้ายังคงต้องอยู่ในอารักขาศุลกากร จนกว่าศุลกากรจะได้ตรวจปล่อยไปถูกต้อง ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้