บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ดังนี้

1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ.2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 (ออกประกาศเป็นรายปี)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบาง ส่วน สำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณา จักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 (ออกประกาศเป็นรายปี)

(1) ขอบเขตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการนำเข้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1005.90.90 

(2) การอนุญาตนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตานำเข้าตามความตกลง WTO 

(3.1) ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้าตามปริมาณในโควตา 54,700 ตันแต่เพียงผู้เดียว 

(3.2) การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีนอกโควตา ให้ออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่ออกระเบียบเปิดตลาดเป็นต้นไป 

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการนำเข้าตามความตกลง AFTA

 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามความตกลง AFTA เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการนำเข้าเป็นรายปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการค้า สำหรับปี 2556 ได้กำหนดหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขการนำเข้า ดังนี้ 

(4.1) ให้องค์การคลังสินค้า นำเข้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556และต้องจัดทำแผนการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดภาวะราคา และความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผล ผลิตในประเทศ 

(4.2) ให้ผู้นำเข้าทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประ เทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด (แบบ ทอ. 5) นำเข้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ .. 2525 

(4.3) ต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์ หรือมีเจ้า หน้าที่ที่มีอำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

(5) การรายงานการนำเข้า 

ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กำหนด หลังการนำเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนดในแต่ละความตกลง 

2 การควบคุมตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ. ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภายหลังได้รับการตรวจปล่อยสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ผู้นำของเข้ามีหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดต้องนำสินค้าเกษตรไปผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ประจำด่านตรวจพืชโดยต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย