บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้าข้าว

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้าข้าว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

พิธีการนำเข้าข้าว

การนำเข้าข้าวซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ดังนี้

1 การควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราช อาณา จักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบาง ส่วน สำหรับข้าวที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553

(1) ขอบเขตสินค้าข้าวที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการนำเข้า

ข้าว หมายความถึง ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 1006.10.10 1006.10.90 1006.20.101006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.10 และ 1006.40.90 

(2) การอนุญาตนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศปัจจุบันผู้นำ เข้าข้าวสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีนำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้ทำความตกลงไว้ 

(3) การบริหารปริมาณโควตานำเข้าตามความตกลง WTO 

 (3.1) กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ ในการประกอบกิจการค้าข้าว และได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการ

ค้าภายใน ในปริมาณตามที่ยื่นขอตามหลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (first come, first served) เว้นแต่การนำเข้าข้าวที่มีปริมาณรวมไม่เกิน 50 เมตริกตัน ไม่ต้องแสดงหลักฐานใบอนุ ญาตประกอบการค้าข้าว 

 (3.2) ให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรีโดยต้องแสดงเอกสารสำเนาหนังสือ รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า, สำเนาหนังสือรับรองการปลอดโรคพืช/แมลง/สารพิษตกค้าง ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ส่งออก 

(3.3) ปริมาณและช่วงเวลาที่จะออกหนังสือรับรอง ปริมาณงวดละ 83,252.33 เมตริกตัน แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 

งวดที่ 2 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 

งวดที่ 3 ให้นำเข้าตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 

ในการนำเข้าข้าวแต่ละงวดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแต่ละรายยื่นขอได้ไม่เกินหนึ่งฉบับ โดยปริมาณที่ยื่นขอต้องไม่เกิน 100 เมตริกตัน 

(3.4) อายุขุองหนังสือรับรอง มีอายุ 15 วันนับแต่วันที่ออก แต่ไม่เกินวันสุดท้ายที่กำหนดไว้ของแต่ละงวดที่ยื่นขอ และให้ใช้ได้ครั้งเดียว 

(3.5) การรายงานการนำเข้าและบทลงโทษ 

ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน15 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศ กำหนด พร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง กรณีไม่รายงานการนำเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณ สมบัติตามที่กำหนดในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองการนำเข้าในครั้งต่อๆ ไปจนกว่าจะได้มีการส่งรายงานการนำเข้าโดยถูกต้องแล้ว