บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการได้รับสิทธิยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับเขตประกอบการเสรี

 

ปัญหาการได้รับสิทธิยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับเขตประกอบการเสรี

ตามพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๔๙ ในกรณีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น แต่ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกำหนด”

            “ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของของดังกล่าวมิให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับของนั้นด้วยก็ได้

ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมสำหรับของหรือวัตถุ ดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ของที่จะได้รับยก เว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมต้องเป็นของหรือวัตถุดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ตามมาตรา๔๙วรรคหนึ่งเท่านั้นที่บัญญัติว่า “ในกรณีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำวัตถุดิบภายในราช อาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อ..... หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร......” จึงไม่รวมถึงของทั่วไปที่นำเข้าไปในเขตประ กอบการเสรีเพื่อการส่งออก โดยมิได้มีการจัดทำใดๆตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยพิจารณา ดังนี้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) - เรื่องเสร็จที่ ๑๗๗/๒๕๕๓ เคยมีข้อ สังเกตเกี่ยวกับคำว่า”ดำเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร”ว่า “การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบ การเสรี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณ ภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้นตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯจะต้องเป็นการนำเข้าไปในเขตประกอบ การเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้นด้วย ซึ่งการดำเนินการอื่นใดต้องมีลักษณะทำนองเดียวกับการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ มิใช่เพียงแต่นำของเข้าไปเก็บไว้ในเขตประกอบการเสรีและส่ง ออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมในลักษณะเป็นการซื้อมาขายไปซึ่งของดังกล่าวเพราะจะเป็นการผิดเจตนารมณ์ของมาตรา๔๙วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญ ญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ที่ต้องการให้มีกระบวนการดำเนินการใด ๆ กับของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีด้วย นอกจากนี้ หากการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของแบบคำขอและแบบใบรับ รองต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎ หมายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น”