บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร

ดัชนีบทความ
ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ให้คำจำกัดความ”ราคาศุลกากร” ดังนี้

 

   คำว่า ราคาศุลกากรหรือ ราคา แห่งของอย่างใดนั้น

 

(1) ในกรณีส่งของออก หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด หรือ

 

(2) ในกรณีนำของเข้า หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน

(ง) ราคาหักทอน

(จ) ราคาคำนวณ

(ฉ) ราคาย้อนกลับ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกำหนดราคาตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในการตรวจสอบราคาศุลกากรตามใบขนสินค้าขาเข้า พบว่าผู้นำของเข้าได้สำแดงราคาCIFซึ่งเป็นราคาซื้อขายตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า(Invoice)

โดยอ้างว่าเป็นราคาซื้อจริงขายจริงจึงถือเป็นราคาศุลกากร ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะอ้างราคาขายปลีกที่เสนอขายในเว๊ปไซด์มาเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้นำของเข้าอ้าง หากพบว่าราคาของผู้นำของเข้าต่ำกว่าราคาที่เจ้าหน้าที่อ้างจะพิจารณาว่าผู้ นำของเข้าสำแดงราคาเป็นเท็จหรือสำแดงราคาต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงอากร กรณีความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยว ข้อง การแก้ไขปัญหาจึงต้องปฏิบัติโดยยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ก.ค. 0519/0234 ล.ว.26 มี.ค.2551เรื่องแนว ทางการกำหนดราคาศุลกากรขณะผ่านพิธีการ ณ ท่า/ที่ ที่นำเข้าและการดำเนิน การแก้ไขปัญหาใบขนวางประกันฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุล กากร ดังนี้

การกำหนดราคาศุลกากรให้ตรวจสอบราคาที่สำแดงตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ 2543 )

กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ 2547 )

กฎกระทรวง ฉบับที่ 146 (พ.ศ 2550 )และ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติฯ ภาค 2 หมวด 1 บทที่ 4 ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ดังนี้

1 ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของการกำหนดราคาศุลกากร ตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้าและตรวจสอบราคาที่ผู้นำของเข้าสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ว่าเป็นราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าหรือไม่เอกสารที่พึงจะต้องตรวจสอบสำหรับของที่นำเข้า ได้แก่

            บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

       ใบตราล่ง (Bill of lading B/L หรือ Airway Bill )

ใบแจ้งยอดเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium Invoice)

บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี)

2 การพิจารณาราคาที่สำแดงของของที่นำเข้าเป็นราคาซื้อขาย ให้ตรวจสอบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้า หมาย ถึง การชำระราคาทั้งหมดของของที่นำเข้าที่ได้กระทำไปแล้วหรือที่จะกระทำโดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย การชำระราคาไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของการโอนเงิน การชำระราคาอาจกระทำได้โดยวิธีเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ การชำระราคาอาจกระทำได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างการชำระทางอ้อม ได้แก่ การตกลงชำระหนี้ที่ผู้ซื้อเป็นหนี้ผู้ขายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการชำระราคาที่ได้กระทำไปแล้วจริงหรือที่จะกระทำในฐานะเป็นเงื่อนไขของการขายของที่นำเข้าโดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือโดยผู้ซื้อกับบุคคลที่สามเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของผู้ขาย

กรณีมีหลักฐานที่ยื่นมา แสดงให้เห็นว่า ได้มีการอ้างถึงการซื้อขายตามหลักฐานการซื้อขายและมีการชำระเงินตามเอกสารการชำระเงินต่างๆแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาซื้อขาย ณ สภาพแวดล้อมขณะนำเข้า

2.2 ต้องมีการขายของที่กำลังประเมินราคาก่อนการนำเข้า

กรณีมีหลักฐานที่ยื่นมา แสดงถึงการมีผู้ซื้อ-ผู้ขายและหลักฐานการซื้อขายชัดเจนแล้ว ให้ถือว่ามีการขาย

       2.3 เป็นการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศที่นำเข้า

หากมีการขายมากกว่าหนึ่งครั้งให้พิจารณาเฉพาะการขาย

เพื่อส่งออกมายังประเทศที่นำเข้า

กรณีหลักฐานที่ยื่นมา แสดงได้ว่าสินค้าที่กำลังประเมินราคามีการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศไทยชัดเจน ให้ถือว่าเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย