บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน

ดัชนีบทความ
ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน

๑ การพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม

๑.๑ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๓/๒๕๕๕กำหนด ดังนี้

ข้อ๓ (๗) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๓(๑) หรือข้อ ๓(๒) แล้ว ให้ผู้นำของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หรือโดยผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หากสินค้านั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และต้องมีเครื่องหมาย “/” ในช่อง Third Party Invoicing ที่อยู่ในช่องที่ 13 และระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ของประเทศที่สามในช่องที่ 10 พร้อมทั้งระบุชื่อและประเทศของบริษัทที่ผู้ออกบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวในช่องที่ 7 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ทั้งนี้ผู้ส่งออกและผู้รับมอบสินค้าต้องมีที่ตั้งในกลุ่มประเทศภาคีของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อขายผ่านประเทศที่สามจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามข้อ ๓(๑) หรือข้อ ๓(๒)

 (๒)ให้ผู้นำของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามหรือโดยผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณ รัฐประชาชนจีนที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม

(๓)สินค้านั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกำ เนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๔) ต้องมีเครื่องหมาย “/” ในช่อง Third Party Invoicing ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

(๕) ต้องระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ของประเทศที่สามในช่องที่ ๑0 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

(๖) ระบุชื่อและประเทศของบริษัทที่ผู้ออกบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวในช่องที่ ๗ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

(๗) ผู้ส่งออกและผู้รับมอบสินค้าต้องมีที่ตั้งในกลุ่มประเทศภาคีของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

หมายเหตุ

“ข้อ ๓ (๑) ให้ผู้นำของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐ กิจระ หว่างประ เทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณ รัฐประชาชนจีน และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าวโดยยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ต้นฉบับ (Original) สีน้ำตาลอ่อนในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบ ค แนบท้ายประกาศฯนี้ ที่ผู้นำเข้าได้เขียนหรือประทับ ตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนขวาของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต่อท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำเข้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกา กรลงรับเอกสารและทำการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการนำของออกจากอารักขาของศุลกากร

                ทั้งนี้ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) หนึ่งฉบับต่อการนำเข้าหนึ่งครั้ง”

            “ข้อ ๓ (๒)  กรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) มาแสดงต่อท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำเข้าก่อนการนำของออกจากอา รักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชา ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ผู้นำของเข้าแจ้งความจำนงเพื่อการขอใช้สิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากรตามประกาศกระทรวงการ คลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตกาค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้นแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และให้ชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน 

                ในกรณีที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว แต่ไม่ ได้บันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอผ่อนผันโดยคำร้องนั้นต้องมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบและให้ท่าหรือที่หรือด่านศุล กากรหรือสำนัก งานศุลกากรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนกรมศุลกากร ก่อนการนำของออกจากอารักขาศุลกากร

               กรณีที่ผู้นำของเข้าประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้า ผู้นำของเข้าต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนขวาของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต่อท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำของเข้า”