บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม

 

ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม

 

ภาษีส่งออก (Export Duties)

            การส่งออกได้รับการส่งเสริม ดังนั้นสินค้าและบริการที่ส่งออกส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี ภาษีส่งออกจะเก็บกับสินค้าบางประเภทเท่านั้น เช่น แร่ธาตุ ผลิต ภัณฑ์ จากป่าไม้ และเศษเหล็ก อัตราภาษีส่งออกของสินค้าเหล่านี้จะอยู่ระหว่าง 0% ถึง 45% อัตราภาษีจะถูกระบุในรายการอัตราภาษีส่งออก (Export Tariff List) ออกโดยกระทรวงการคลัง ทองคำที่ส่งออกจะต้องเสียภาษีส่งออกที่อัตรา 10% ตั้งแต่ปี 2011

 ภาษีนำเข้า (Import Duties)

            โดยทั่วไป สินค้าที่ข้ามเข้ามาในพรมแดนเวียดนามจะต้องเสียภาษีนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  • สินค้าที่นำเข้าผ่านประตูพรมแดนเวียดนาม หรือพรมแดนทางถนน แม่น้ำ ท่าเรือ สนามบิน รถไฟระหว่างประเทศ การส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และสถานที่อื่นๆสำหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากร
  • สินค้าส่งจากตลาดในประเทศเข้าไปสู่พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือในทางตรงกันข้าม
  • สินค้าอื่นๆ ที่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนที่ถือเป็นการนำเข้า          

 

สินค้าดังต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

  • สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งไปยังประตูพรมแดน สินค้าผ่านพรมแดนเวียดนาม หรือพรมแดนอื่นๆ ภายใต้กฎหมายศุลกากร
  • สินค้าเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

 

  • สินค้านำเข้าจากต่างประเทศไปสู่เขตปลอดภาษีและใช้ในเขตนั้นเท่านั้น
  • สินค้านำมาจากเขตปลอดภาษีหนึ่งไปยังอีกเขตปลอดภาษีหนึ่ง

 

            อัตราภาษีนำเข้าจะรวมถึงอัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษ อัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษเป็นการเฉพาะ และอัตราภาษีนำเข้าปกติ อัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษจะใช้กับสินค้านำเข้าที่มาจากประเทศหรือกลุ่มประเทศหรือดินแดนที่ให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) แก่เวียดนาม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้านั้นด้วยตัวเองและมีภาระรับผิดชอบต่อการสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้านั้น อัตราภาษีขำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษเป็นการเฉพาะจะถูกประกาศเป็นรายสินค้าโดยการตัดสินใจของกระทรวงการคลัง อัตราภาษีนำเข้าปกติจะใช้กับสินค้านำ เข้าจากประเทศ กลุ่มประเทศหรือดินแดนที่ไม่ได้ให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) หรือไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในทางภาษีแก่เวียดนาม อัตราภาษีปก ติจะคิดเป็น 150% ของอัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษ

            นอกจากจะต้องเสียภาษีนำเข้าแล้ว ในบางสถานการณ์เวียดนามจะเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุน และภาษีตอบโต้การเลือกปฏิบัติ หรือภาษีปกป้องตามกฎระเบียบที่มีอยู่

: สคร.นครโฮจิมินห์

12 กรกฎาคม 2554