บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร

ดัชนีบทความ
หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร

ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า “ของที่นำเข้ามาหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้”

ดังนั้นการจำแนกประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากรจึงต้องถือตามภาค 1ว่าด้วย หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หลักเกณฑ์ข้อ 1

“ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจำแนกประเภทให้จำแนกตามความของประเภทนั้นๆ ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ หากว่าประเภทหรือหมายเหตุดังกล่าว ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น”

ข้อสังเกต

การพิจารณาจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรเบื้องต้นต้องถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)  ตามความของประเภทนั้น

(2)  ตามความในหมายเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้องและ

(3)  ตามความในหลักเกณฑ์ตีความข้ออื่น หากว่าประเภท หรือหมายเหตุดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ข้อ 2

(ก) “ ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากว่า ในขณะนำเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว (หรือที่จำแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือ สำเร็จแล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้) ที่นำเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบ เข้าด้วยกัน”

“ของตามวรรคแรก จะนำเข้ามาต่างวาระกันก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด”

(ข) “ ประเภทที่ระบุถึงวัตถุหรือสารใด ให้หมายรวมถึงของผสมหรือของรวมที่มีวัตถุหรือสารนั้น รวมอยู่กับวัตถุหรือสารอื่น ความที่ระบุถึงของที่ทำด้วยวัตถุหรือสารใด ให้หมายรวมถึงของที่ ประกอบด้วยวัตถุหรือสารนั้นล้วนๆหรือเพียงบางส่วน การจำแนกประเภทของของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสารมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ให้จำแนกตามหลักเกณฑ์ข้อ 3”

ข้อสังเกต

หลักเกณฑ์ข้อนี้มีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

(1)  หลักเกณฑ์การพิจารณาของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จ โดยกำหนดว่าหากในขณะนำเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสมบูรณ์ หรือสำเร็จแล้วให้ถือเป็นของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะนำเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน

(2)  หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับของผสม หรือของรวมกับสารอื่น