บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การผ่อนชำระค่าปรับ

 

การผ่อนชำระค่าปรับ

            ในกรณีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการขอผ่อนชำระค่าปรับให้ผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

                        (1)  จำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดต้องชำระ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป

                        (2)  ผู้กระทำความผิดต้องมีธนาคาร หรือสถาบันการเงินค้ำประกันการผ่อนชำระค่าปรับดังกล่าว

                        (3)  ผู้กระทำความผิดจะต้องผ่อนชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

            ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นให้เสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลฯ ข้อ 1 06 03 04