บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

 

การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ.135/2553 คดีหมายเลขดำที่ อ.205/2550 

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขเครื่อง 5180876 ที่เจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานกรมหลวงชุมพรร่วมกับทหารพรานได้ยึดพร้อมการจับกุมนาย ป. ไว้เป็นขอกลางและถูกนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดำเนินคดีเมื่อคดีอาญาถึงที่สุด พนัก งานอัยการจังหวัดชุมพรมีคำสั่งไม่ริบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ของกลาง โดยให้พนักงานสอบสวนคืนของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 85 ผู้ฟ้องคดีจึงไปขอรับของกลางคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (นายด่านศุลกากรชุมพร) ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาของกลางไว้แทนพนักงานสอบสวนไม่คืนให้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงหลักฐานการครอบครองเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นใบรับคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ของสำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพรที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง เป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ด้วยการครอบครอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้ปฏิเสธ ถึงความถูกต้องของเอกสารดัง กล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่พิพาท ดัง นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นเพียงผู้เก็บรักษาของกลางในระหว่างการดำเนินคดี อาญาแทนพนักงานสอบสวน ในความผิดของนาย ป. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มิใช่ข้อหากระ ทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายใดยึดไว้ด้วยตนเอง จึงมีหน้าที่ต้องคืนเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่พิพาทแก่พนักงานสอบสวน และให้เป็นไปตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่คืนของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการนำเข้าของกลางตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจอ้างว่าของกลางที่พิพาทตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำร้องเรียกเอาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นเพียงผู้เก็บรักษาของกลางไว้ในระหว่างการดำเนินคดีอาญาในความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จำต้องคืนเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถคืนได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรมศุลกากร) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชำระราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539