บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก 



สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 10
2 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 7
3 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 8
4 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 9
5 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 10
6 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 17
7 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 39
8 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 22
9 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 71
10 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 134
11 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 68
12 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 93
13 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 322
14 การส่งเสริมการลงทุน 362
15 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 407
16 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 509
17 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 559
18 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 574
19 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 571
20 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 544