บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 107
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 103
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 95
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 75
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 87
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 93
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 104
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 77
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 662
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 692
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 594
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 617
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 588
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 583
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 636
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 528
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 500
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 533
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 558
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 499