บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดระเบียบการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ กรมศุลกากร 851
2 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดตรวจสอบชื่อผู้นำเข้า กรมศุลกากร 764
3 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดการจัดเก็บเอกสาร กรมศุลกากร 975
4 หลักการรวมเอกสาร Invoice กรมศุลกากร 1001
5 หลักการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ กรมศุลกากร 686
6 หลักการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 730
7 ใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 กรมศุลกากร 716
8 ใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของได้รับยกเว้นอากรตามพ.ร.บ ปิโตรเลียม กรมศุลกากร 499
9 การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 935
10 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกผ่านเคาน์เตอร์บริการ กรมศุลกากร 481
11 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 440
12 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ กรมศุลกากร 484
13 การตรวจรับกลับคืนและการแก้ไขปัญหาในกรณีอื่น กรมศุลกากร 632
14 การชำระภาษีอากร กรมศุลกากร 403
15 การจัดทำใบขนสินค้าขาออกและจัดทำใบกำกับการขนย้าย กรมศุลกากร 462
16 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก Administrator 437
17 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 357
18 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 408
19 บัญชีราคาสินค้าขาออก กรมศุลกากร 910
20 การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e Customs) กรมศุลกากร 1497